Zakon o društvih (ZDru-1) Objavljeno: Uradni list RS 61/2006 z dne 13. 6. 2006 določa kako in  kdaj oddati zaključne bilance za društva.

PRIPRAVA LETNEGA POROČILA

Naš računovodski servis vam je na razpolago, pomagamo vam pripraviti letno poročilo za leto 2007.  Lahko vam svetujemo, glede zahtev s strani Davčne uprave in Ajpesa. Kazenske določbe za društva so izredno visoke, zakaj bi se izpostavljali.

Pokličite še danes in pomagali vam bomo.  Tel:02 234 23 20 Simona

26. člen
(računovodstvo)

(1) Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim ali posebnim aktom, v skladu s tem zakonom in računovodskim standardom za društva. (4) Društvo, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti ali jo opravlja le občasno in čigar prihodki preteklega poslovnega leta so manjši od 2 milijonov tolarjev, lahko vodi le knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno poročilo pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo.
(7) Letno poročilo sprejme zbor članov društva. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, ki mora zajemati zlasti ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteve iz petega in šestega odstavka tega člena.

29. člen

(predložitev letnega poročila)

(1) Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo do 31. marca tekočega leta, v primeru statusne spremembe ali prenehanja društva pa v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju, predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

 KAZENSKE DOLOČBE