V skladu s prvim odstavkom 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – UPB2, 54/04 – ZDoh-1, 63/04 – ZZRZI in 72/05, v nadaljevanju: ZPIZ-1) se kot samozaposleni obvezno zavarujejo osebe, ki kot svoj edini ali glavni poklic v Republiki Sloveniji:



 • kot samostojni podjetniki posamezniki po zakonu o gospodarskih družbah opravljajo pridobitno dejavnost, vključno s fizičnimi osebami, ki se štejejo za obrtnike ali zasebne trgovce v skladu z zakonodajo, veljavno pred uveljavitvijo zakona o gospodarskih družbah;
 • z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kako drugo kulturno dejavnost ali dejavnost na področju medijev in so v skladu z zakonom vpisane v register samostojnih dejavnosti, če je takšen register predpisan;
 • opravljajo samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično ali specialistično dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu z zakonom;
 • opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo;
 • opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom;
 • samostojno opravljajo drugo dovoljeno dejavnost.


 

 

Stopnje prispevkov

 

I. Prispevki iz zavarovalne osnove:
 • za pokojninsko in invalidsko zavarovanje … 15,50 %
 • za zdravstveno zavarovanje … 6,36 %
 • za starševsko varstvo … 0,10 %
 • za zaposlovanje … 0,14 %

II. Prispevki od zavarovalne osnove:
 • za pokojninsko in invalidsko zavarovanje … 8,85 %
 • za zdravstveno zavarovanje … 6,56 %
 • za starševsko varstvo … 0,10 %
 • za zaposlovanje … 0,06 %
 • za poškodbe pri delu in poklicne bolezni … 0,53 %

III. Prispevki za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem:
 • za povečanje od 12 na 14 mesecev … 4,20 %
 • za povečanje od 12 na 15 mesecev … 6,25 %
 • za povečanje od 12 na 16 mesecev … 8,40 %
 • za povečanje od 12 na 17 mesecev … 10,55 %
 • za povečanje od 12 na 18 mesecev … 12,60 %

Plačevanje prispevkov