Maribor, 19.10.2018

OBVEZNO SOCIALNO ZAVAROVANJE DRUŽBENIKOV

Najnižja osnova za prispevke

Najnižja osnova za prispevke za družbenike znaša:

  • v letu 2014: minimalna plača,

  • v letu 2015: znesek 65 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP),

  • v letu 2016: 70 % PP,

  • v letu 2017: 75 % PP,

  • v letu 2018: 80 % PP,

  • v letu 2019: 85 % PP,

  • v letu 2020: 90 % PP.

Najvišja osnova za prispevke

Najvišja osnova za prispevke za družbenike znaša:

  • od leta 2014 dalje: 3,5-kratnik PP (350% PP/mesec).

Zavarovalna osnova ob vstopu v obvezno zavarovanje

Zavezanec – družbenik ob vstopu v zavarovanje plačuje prispevke od zavarovalne osnove v znesku, ki je določen kot minimalna osnova v posameznem obdobju.

Izjema velja za zavezanca, ki je bil v obdobju šestih mesecev pred vstopom v zavarovanje zavarovan na enaki zavarovalni podlagi. V tem primeru se v skladu s 7. členom Pravilnika o določanju zavarovalne osnove prispevki plačujejo od zavarovalne osnove, od katere je zavezanec plačeval prispevke pred izstopom iz zavarovanja.

Določitev nove zavarovalne osnove

Zavarovalna osnova za družbenike se določi na podlagi podatkov iz odločbe o odmeri dohodnine in obračuna davčnega odtegljaja ter glede na podatke o povprečni letni plači zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto, na katero se nanaša dobiček, na podlagi katerega se določa zavarovalna osnova.

Če za posameznega zavarovanca ni na voljo navedena podlaga za uvrstitev v zavarovalno osnovo, ker se v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, ne izda odločba o odmeri dohodnine, se zavarovalna osnova določi v višini najnižje osnove za prispevke in velja za
mesec november.

Tako določena zavarovalna osnova se uporablja do določitve dobička za naslednje obdobje.

Povečanje zavarovalne osnove

Družbenik lahko uveljavlja povečanje zavarovalne osnove v obračunu prispevkov za socialno varnost.

Znižanje zavarovalne osnove

Če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu dobičku v tekočem letu, lahko za naprej plačuje prispevke od zavarovalne osnove, zmanjšane za največ 20 %, vendar najmanj od minimalnega zneska zavarovalne osnove, ki velja v posameznem obdobju.

Družbenik lahko uveljavlja znižanje zavarovalne osnove v obračunu prispevkov za socialno varnost.

Po določbi 11. člena Pravilnika o določanju zavarovalne osnove lahko znižanje zavarovalne osnove zavarovanec uveljavlja enkrat za posamezno obdobje določanja zavarovalne osnove.

Če v tem primeru zavarovalna osnova, ugotovljena na podlagi dejanskega dobička za to leto, preseže znižano zavarovalno osnovo, od katere so se plačevali prispevki, za več kot 20 %, se v prihodnjem obdobju prispevki plačujejo od zavarovalne osnove, določene na podlagi dejansko ugotovljenega dobička, povečane za 20 %. Znižana zavarovalna osnova velja, dokler se ne določi na novo.

Nepravilna zavarovalna osnova

Če se ugotovi, da zavarovalna osnova, od katere se plačujejo prispevki, ni pravilna, davčni organ z odločbo določi novo zavarovalno osnovo in poračun prispevkov za nazaj.

V primeru se prispevki za socialno varnost plačujejo od nove zavarovalne osnove za mesec, v katerem je bila odločba izdana. Če je odločba vročena po dospelosti in plačilu prispevkov za mesec, za katerega bi se morali prispevki od nove zavarovalne osnove, se opravi poračun prispevkov pri prvem plačilu prispevkov po vročitvi odločbe.

Vrste in stopnje prispevkov

Vrste in stopnje prispevkov, ki jih plačujejo družbeniki, so razvidne iz naslednje tabele:


Vrsta prispevka

Stopnja prispevka
zavarovanca

Stopnja prispevka
delodajalca

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15,50%

8,85%

za zdravstveno zavarovanje

6,36%

6,56%

za starševsko varstvo

0,10%

0,10%

za primer brezposelnosti

0,14%

0,06%

za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

/

0,53%

SKUPAJ

22,10%

16,10%

Podatki o zavarovalnih osnovah in o zneskih obveznih prispevkov za posamezna mesečna obdobja so objavljeni na spletni strani FURS.Prispevki se izračunajo po stopnjah, ki veljajo na dan nastanka davčne obveznosti za plačilo prispevkov, kot je določen v zakonu o obdavčenju ali v Zakonu o davčnem postopku – ZdavP-2.

Vir: Računovodstvo.net

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21