Maribor, 19.10.2018

OBVEZNO SOCIALNO ZAVAROVANJE DRUŽBENIKOV

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Po 16. členu Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 se obvezno zavarujejo osebe, ki so družbeniki oziroma delničarji gospodarskih družb, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji oziroma ustanoviteljice ali ustanovitelji zavodov ter zadrug in so poslovodne osebe (v nadaljnjem besedilu: družbenik), če niso zavarovane na drugi podlagi.

Po prvi alineji prvega odstavka 152. člena in tretji alineji 153. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 so zavarovanci – družbeniki sami zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca, razen v primerih prejemanja nadomestil. V teh primerih je zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca izplačevalec nadomestila.

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Po 6. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenemzavarovanju – ZZVZZ se obvezno zavarujejo družbeniki osebnih družb, družbeniki družb z omejeno odgovornostjo in ustanovitelji zavodov, če so družbeniki družb oziroma ustanovitelji zavodov poslovodne osebe, ki opravljajo poslovodno funkcijo kot edini ali glavni poklic.

V skladu z 51. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ ti zavarovanci plačujejo prispevke od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji, določeni za zavarovance in po stopnji, določeni za delodajalce.

Zavarovanje za starševsko varstvo

V skladu s 7. točko 8. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1 so zavarovanci za starševsko varstvo poslovodne osebe gospodarskih družb in direktorji zasebnih zavodov v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovane na drugi podlagi.

Po določbi 10. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1 se prispevki za starševsko varstvo plačujejo od osnove za plačilo prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

V skladu z 9., 11. in 12. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1 so ti zavarovanci sami zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca za starševsko varstvo.

Zavarovanje za primer brezposelnosti

Po šesti alineji 54. člena Zakona o urejanju trga dela – ZUTD se za primer brezposelnosti obvezno zavarujejo poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu. Zavarovanje za primer brezposelnosti torej ni predvideno za poslovodne osebe, ki so družbeniki v več osebnih kapitalskih družbah (d.o.o.).

Z določbo 4. člena ZUTD-D pa je bila črtana šesta alineja prvega odstavka 54. člena ZUTD in s tem onemogočana vključitev v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti vsem družbenikom gospodarskih družb in zavodov, ki so hkrati tudi poslovodne osebe. Določba ZUTD-D v delu, ki se nanašata na spremenjeni prvi odstavek 54. člena ZUTD, se v skladu z 22. členom ZUTD-D začne uporabljati po treh mesecih od uveljavitve ZUTD-D, to je od 21. 1. 2018 naprej, do tedaj pa se še uporablja določba ZUTD.

V skladu z določbo tretjega odstavka 19. člena ZUTD-D družbeniki, ki so poslovodne osebe v osebnih ali kapitalskih družbah, ter ustanovitelji, ki so poslovodne osebe v zavodih, in so se vključili v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti po določbah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD, ohranijo status zavarovancev do prenehanja pravnega razmerja, ki je bila podlaga za to zavarovanje. Tisti, ki pa se bodo na novo vključili v socialno zavarovanje kot družbeniki in ustanovitelji (to je od 21. 1. 2018 naprej), se niso več dolžni obvezno zavarovati za primer brezposelnosti.

V skladu s 135. členom Zakona o urejanju trga dela – ZUTD je osnova za plačilo prispevkov za zaposlovanje enaka osnovi za plačilo prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Družbeniki so po določbi 136. in 137. člena Zakona o urejanju trga dela – ZUTD sami zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca.

Vir: Računovodstvo.net

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21