Osebe z dejavnostjo se morajo vključiti v sistem obveznega socialnega zavarovanja. V to zavarovanje se vključijo že ob registraciji dejavnosti na točki portala e-VEM. Na novo se zavarovalna osnova določi glede na doseženi dobiček, izkazan v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, najpozneje za mesec april.

Vključiti se morajo v vsa štiri obvezna zavarovanja:

  • pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ),

  • zdravstveno zavarovanje (ZZ),

  • zavarovanje za starševsko varstvo,

  • zavarovanje za primer brezposelnosti.

Osebe z dejavnostjo so same zavezanci za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost delojemalca in prispevkov delodajalca.

Davčni organ sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost:

za mesec januar 2017 in naprej davčni organ sestavlja predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vroča zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora zavezanec sam predložiti OPSV najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Prispevki za socialno varnost morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

VIŠINA PRISPEVKOV

Zavezanci se sami odločijo, ali bodo plačevali minimalne prispevke za socialno varnost (če za to izpolnjujejo pogoje) ali višje oziroma najvišje možne prispevke za socialno varnost, ki predstavljajo 3,5-kratnik zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec (PP).

Vir: FURS

Email: simona@interfin.si

Telefon: (02) 29 27 123