Prevrednotenje poslovnega izida (za leto 2007)

KALKULATOR

SRS 8.30 (2006). Podjetje mora posebej razkriti poslovna izida, izračunana na podlagi prevrednotenja zaradi ohranjanja kupne moči kapitala v evru in na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin.

Upoštevamo vse sestavine kapitala:
– osnovni kapital;
– prevredotovalni popravek osnovnega kapitala (ki je danes na kapitalskih rezervah);
– rezerve (vse vrste);
– preneseni dobiček iz preteklih let;
– prenesena čista izguba iz preteklih let.


Prevrednotiti morate kapitalske postavke z indeksom cen:
kapital x 5,6% = učinek prevrednotenja (v pogojih inflacije bi revalorizirali kapital, revalorizacija bi predstavljala odhodek, če je kapital pozitiven, oziroma revalorizacijski prihodek, če je kapital negativen-npr. ko je izguba večja od ostalih sestavin kapitala).

Poslovni izid popravljen za učinek prevrednotenja kapitalskih postavk:
1) dobiček je manjši za učinek prevrednotenja; izguba je večja za učinek prevrednotenja; v primeru, ko je "pozitivni kapital"
2) dobiček je večji za učinek prevrednotenja; izguba je manjša za učinek prevrednotenja; v primeru ko je "negativni kapital".

Primer:
– učinek prevrednotenja je 522,54 € ;
– poslovni izid pred prevrednotenjem kapitala = 231 € (čisti dobiček).

Pojasnilo. Če bi bilo izvedeno prevrednotenje kapitala zaradi ohranjanja kupne moči kapitala na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin (5,6%), bi družba izkazovala negativni poslovni izid v višini 291,54 € (231 – 522,94 = – 291,54).


VIR:Racunovodja.com
IKS št. 1/2 in št. 4, 2008,