Uradni list RS 49/2002 z dne 5. 6. 2002

Primer:
1) Davek od dobička pravnih oseb se plačuje:
    1. na račun št. 01100-1001105314 – davek od dobička pravnih oseb;
    2. na račun št. 01100-1000170234 – zamudne obresti od davka od dobička pravnih oseb.


Ta odredba določa račune za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, ki pripadajo državi, občinam, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, obema za obvezni del zavarovanja, ter drugim prejemnikom. Računi so na podlagi zakona, ki ureja javne finance, odprti kot podračuni v sistemih enotnih zakladniških računov države ali občin pri Banki Slovenije. Na te račune se plačujejo obvezne dajatve in drugi javnofinančni prihodki (v nadaljevanju: dajatve) samo v denarni enoti Republike Slovenije.

Ta odredba v skladu z zakonom, ki ureja plačilni promet, določa tudi podatke, ki morajo biti vpisani na plačilne naloge, s katerimi se plačujejo dajatve. Podatki, ki morajo biti vpisani v predpolje in v polje sklicevanja na številko odobritve na plačilnih nalogih, so navedeni v Prilogi »SŠO«, ki je sestavni del te odredbe. V Prilogi »SŠO« so za vsak račun, ki je določen v tej odredbi, navedeni bodisi podatki sklicevanja na številko odobritve po modelu 11 (v nadaljevanju: model 11), bodisi podatki sklicevanja na številko odobritve po modelu 19 (v nadaljevanju: model 19).

Določba drugega odstavka tega člena ne velja, če se plača dajatev s posebno položnico, ki jo je izdal pristojni organ in na kateri so vsi predpisani podatki že vpisani.