Razpisnik Naziv JR Rok za prijavo Sofinanciranje oz. višina kreditnih sredstev / Upravičeni stroški
SID BANKA D.D. Ugodno kreditiranje Do porabe sredstev Sofinanciranje je odvisno od kreditne linije:

Financiranje MSP

Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu

Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma

Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalni verigi

Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja

Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja

Financiranje kupcev v tujini

Slovenski okoljski javni sklad Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije Do porabe sredstev Sofinanciranje: do 20 % nepovratnih sredstev + brezobrestni kredit.

Upravičeni stroški:

A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu;

B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom;

C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh;

D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni;

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;

H- vgradnja sprejemnikov sončne energije;

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah;

J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave;

K- optimizacija sistema ogrevanja;

L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo;

M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe;

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav;

O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov;

P- uvedba sistema upravljanja z energijo;

R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu;

S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

Elektronsko izmenjavo med partnerji.

Digitalizacijo nastopov na sejmih.

Spletne strani za tuje trge.

Spletne trgovine.

Produktno-prodajne videe.

Krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost)

Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. naslednje leto.

Javna agencija SPIRIT Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022 1. 10. 2019, 1. 10. 2020, 1. 10. 2021 Sofinanciranje: do 70% upravičenih stroškov .oz od 5.000 eur do 30.000 eur
Zavod RS za zaposlovanje Zaposli.me 2017/2019 Do porabe sredstev, najkasneje do 31.05.2019 Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR.
Zavod RS za zaposlovanje Trajno zaposlovanje mladih 31. 7. 2019 Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas.
Zavod RS za zaposlovanje Aktivni do upokojitve Subvencija znaša do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom.
Zavod RS za zaposlovanje Delovni preizkus Do porabe sredstev oziroma najkasneje do najdlje do 23.10.2019. Za delodajalca: 206 EUR za udeleženca ali dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca.

Za udeleženca: dodatek za prevoz (0,13 EUR/km), dodatek za aktivnost (3,00 EUR oziroma za prejemnike denarnega nadomestila 1,50 EUR za vsako uro dejanske udeležbe v delovnem preizkusu)

SPIRIT Dopolnjevanje SME instrumenta – 1. faza 15.5.

2019

Sofinanciranje: pavšalni znesek v višini 35.000,00 EUR

Upravičeni stroški: študija izvedljivosti.

Zavod RS za zaposlovanje Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019 Do porabe sredstev, najkasneje do 31.05.2019 Upravičeni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca znaša:

-370 EUR za dvomesečno usposabljanje in

-493 EUR za trimesečno usposabljanje.

-dejanske stroške predhodnega zdravniškega pregleda udeležencev.

-dodatek za aktivnost.

-dodatek za prevoz.

Zavod RS za zaposlovanje Usposabljanje na delovnem mestu 2019 Do porabe sredstev, najkasneje do 31.05.2019 Upravičeni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca znaša:

-370,00 EUR za dvomesečno usposabljanje in

-493,00 EUR za trimesečno usposabljanje.

-Delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin (SKIS) v javnem povabilu kot upravičeni strošek povrnemo le dejanske stroške predhodnega zdravniškega pregleda udeležencev.

-dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.

SPIRIT DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA – Faza 2 12.9.

2019

Upravičeni stroški za RRI operacije v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja so:

– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom

– stroški uporabe osnovnih sredstev

– stroški investicij v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva

– stroški investicij v neopredmetena sredstva

– stroški storitev zunanjih izvajalcev

– posredni stroški

SPIRIT Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na

mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023

7. 1. 2019,

15. 5. 2019,

5. 9. 2019,

6. 1. 2020,

15. 5. 2020,

4. 9. 2020,

5. 1. 2021,

14. 5. 2021,

3. 9. 2021,

5. 1. 2022 in

16. 5. 2022.

Višina standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo v EUR (SSE)
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

(Program Mladi, Program “MSP5+”)

01.02.2019, 01.03.2019, 01.04.2019, 01.05.2019, 01.06.2019,

01.07.2019, 01.09.2019 in 01.10.2019.

Znesek kredita: 5.000 – 25.000 EUR. Do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

-Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 %.

Upravičeni stroški:

-izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),

-izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc,znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja),

-izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,

-izdatki za nakup storitev,

-izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo,povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane meddelom), a največ do 50 % zneska kredita.

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev.

MGRT Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« 24. 09. 2019 Sofinanciranje skladno z standardno lestvico stroška dela razvojnega osebja in

– Stroški plač in povračil v zvezi z delom

– Stroški storitev zunanjih izvajalcev

– Investicije v neopredmetena sredstva

– Posredni stroški

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD Vavčer za certifikate kakovosti Do porabe

sredstev

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

-Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)

-Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

Višina sofinanciranja: 60%. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD Vavčer za zaščito intelektualne lastnine Do porabe sredstev Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

-Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine.

-Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).

-Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Višina subvencije je 60%. Minimalna zaprošena višina sofinanciranja je 1.000,00 eur. Maksimalna stopnja sofinanciraja je 9.999,99 eur. Maksimalna zaprošena višina sofinanciranja: 5.000,00 EUR – brez vključenega popolnega preizkusa oziroma 9.999,99 EUR – z vključenim popolnim preizkusom.

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD Vavčer za tržne raziskave tujih trgov 31.3.

2023

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

-Stroški izdelave tržne raziskave (stroški zunanjega izvajalca)

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na

dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih 31.3.

2023

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe na mednarodnem forumu in sicer:

-stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum – to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz. ceniku organizatorja mednarodnega foruma;

-stroški prevoza – to so stroški letala in/ali vlaka za udeleženca in/ali avtobus;

-stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka.

Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca s strani MSP in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v MSP.

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.

Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja. Mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini ne sodijo med mednarodne forume v tujini. Kot aktivna udeležba na mednarodnem forumu v tujini se šteje, da upravičenec v okviru mednarodnega foruma tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in izdelke/storitve na stojnici/razstavnem prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi.

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino 31.3.

2023

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, ki jih organizirajo naslednje organizacije (GZS in regionalne gospodarske zbornice, OZS in regionalne izpostave, OZS, MZZ, skupaj z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi v tujini, MGRT, SPIRIT, SPS, Poslovni klubi, Evropska podjetniška mreža, SID Banka SIO-ti, STO in tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja), so podrobneje specificirane v pozivni dokumentaciji in sicer:

– stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini,

– stroški prevoza – so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali službenega vozila med državama za udeleženca,

– stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije/dogodka B2B in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka;

– Stroški B2B – upravičeni stroški za B2B se lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene v prvi alineji tega odstavka (stroški udeležbe prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino).

Stroški se lahko uveljavljajo samo za enega udeleženca s strani MSP in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v podjetju.

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini 31.3.

2023

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora, ki je namenjen MSP. Postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora zajema:

– oblikovanje oz. design sejemske stojnice (projekt oblikovanja in priprava renderjev),

– postavitev konstrukcije sejemske stojnice (sejemska konstrukcija, grafična podoba in oprema, avdio video oprema, montaža in demontaža sejemske konstrukcije),

– prevoz eksponatov oziroma logistika.

Upravičeni stroški se lahko uveljavljajo samo za tiste mednarodne sejme v tujini, na katerih SPIRIT Slovenija organizira skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva in za katere je prijavitelj pred oddajo vloge prejel iz strani SPIRIT Slovenija potrditev, da je vključen med razstavljavce skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva (ki jo je prejel na osnovi oddane prijave na javno povabilo SPIRIT Slovenija) na sejmu v tujini, za katerega uveljavlja upravičene stroške. Stroški, ki jih krije SPIRIT Slovenija – to so stroški neopremljenega razstavnega prostora, zakupa tehničnih priključkov in vpisa v katalog – niso upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD P1 plus 2019 –

Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

5. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2019 Upravičenci: Mikro, mala in srednja podjetja, s.p.-ji.

Osnovni pogoji: vsaj 1 zaposlena oseba, bonitetna ocena vsaj D2, EDBITA v vrednosti 7,0 ali manj in vsaj 7 % kapitala v obveznostih do virov sredstev.

Upravičeni stroški: obratna sredstva in investicije.

Višina garancije: med 60 % in 80 %.

Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,65 % – 1,15 % pribitka.

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 26.4

.2019, 26.7.

2019, 28.2.

2020, 25.9.

2020

Upravičeni stroški:

a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,

b) nakup in vgradnja hranilnika energije,

c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,

d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,

e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,

f) stroški informiranja in komuniciranja,

g) stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Upravičenci: podjetja in s.p.

Višina sofinanciranja: Sofinancira se 20% upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 eur na 1 kW instalirane nazivne električne moči.

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD Vavčer za digitalni marketing 31.3.

2023

Upravičenci: MSP

Upravičeni so stroški zunanjih izvajalcev, ki zajemajo:

-stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja

-spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika (na primer: ocena intuitivnosti, itd.),

-stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika,

-stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine,

-stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme.

Sofinanciranje: 60% (najmanj 1.000 eur, največ 9.999,99 eur)

Katalog izvajalcev: http://dihslovenia.si/katalogi/

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD Vavčer za dvig digitalnih kompetenc 31.3.

2023

Upravičenci: MSP

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu usposabljanj pri DIH Slovenija.

Sofinanciranje: 60% (najmanj 1.000 eur, največ 9.999,99 eur)

Katalog izvajalcev: Katalog izvajalcev: http://dihslovenia.si/katalogi/

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD Vavčer za pripravo digitalne strategije 31.3.

2023

Upravičenci: MSP

Vavčer za pripravo digitalnih strategij zajema oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in ključna področja digitalne preobrazbe: Izkušnja kupca (Customer eXperience), Podatkovna strategija, Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, Strategija razvoja digitalne kulture, Kibernetska varnost, Industrija 4.0. (samo pri podjetjih, kjer je relevantna)

Sofinanciranje 60% (min 1.000 eur, max 9.999,99 eur)

Seznam izvajalcev: Katalog izvajalcev: http://dihslovenia.si/katalogi/

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD P7-2 2019 – MIKROKREDITI 15.04, 25.04., 09.05., 23.05., 06.06., 20.06. in 04.07.2019 Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR.

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita.

Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.

Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.

 

Vir:  DATA – https://data.si/javni-razpisi-za-podjetja/