Osebe, ki želijo opravljati dejavnost, lahko začnejo opravljati dejavnost, ko so vpisane v Poslovni register Slovenije (PRS), ki ga vodi, upravlja in vzdržuje Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Izjeme so opredeljene v zadnjem odstavku tega poglavja.

KJE?

Vpis se lahko opravi na vstopnih točkah VEM ali prek spletnega portala e-VEM (vse na enem mestu). Naloge točk VEM opravljajo vse izpostave AJPES, organizirane pa so tudi v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), upravnih enot (UE), agencije SPIRIT in pri notarjih.

KAJ POTREBUJEM PRI VPISU?

Osebni dokument in davčno številko.

Vse storitve, ki jih nudijo točke VEM, so brezplačne.

Registracijo je mogoče opraviti tudi elektronsko prek portala http://e-VEM.gov.si, za kar pa posamezniki potrebujejo kvalificirano digitalno potrdilo (glejte naslednje poglavje). Finančni urad vpiše dejavnost po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz PRS.

Takoj ali najpozneje v osmih dneh po vpisu v PRS je treba prek vstopne točke VEM oziroma spletnega portala eVEM ali neposredno finančnemu uradu prek obrazca DR-03 sporočiti podatke, ki jih Finančna uprava RS ne pridobi po uradni dolžnosti. To so podatki o številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov, poslovnih enotah v tujini, kapitalskih naložbah doma in v tujini, plačilnih računih v tujini, povezanih osebah, osebi, ki vodi poslovne knjige, itd.

VSE NA ENEM MESTU

Prek portala e-VEM se lahko oddajo tudi podatki o predvidenih prihodkih in odhodkih oziroma zahtevek za ugotavljane davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig in podatki o socialnem zavarovanju za potrebe ZZZS, kot so obrazci M-1, M-3, M-2, M-DČ.

IZJEME

Samostojni novinarji, samostojni kulturni delavci, odvetniki, zasebni raziskovalci in ostali samozaposleni, ki nimajo registrirane dejavnosti kot samostojni podjetniki, se morajo vpisati v primarni register svoje dejavnosti (npr. novinarji se vpišejo v razvid samostojnih novinarjev, kulturniki se vpišejo v razvid samozaposlenih v kulturi, proizvajalci električne energije se vpišejo v REZ,…). Po vpisu v primarni register morajo vse podatke, ki jih za potrebe obdavčitve potrebuje Finančna uprava RS, sporočiti enemu izmed finančnih uradov in ne prek vstopnih točk VEM ali spletnega portala e-VEM, kot to lahko storijo samostojni podjetniki. Druge fizične osebe, ki začnejo opravljati dejavnost, za katero ne obstaja primarni register (npr, osnovna ali druga kmetijska dejavnost, samozaložništvo), so se dolžne vpisati neposredno v davčni register najkasneje v 8 dneh od začetka opravljanja dejavnosti.

Vir: FURS

Email: simona@interfin.si

Telefon: (02) 29 27 123