Od 1.2.2008 je registracija enoosebne ali večosebne d.o.o. na naši točki VEM GZS OBMOČNA ZBORNICA LJUBLJANA BREZPLAČNA. 

Razmejitev pristojnosti za vložitev predloga za vpis ustanovitve d.o.o.

Pri točki VEM je mogoče vložiti predlog za vpis ustanovitve d.o.o., če so izpolnjene te predpostavke:

1. vložki se vplačajo samo v denarju (z nakazilom na bančni račun) in celoten znesek vložkov (najmanj 7.500 EUR) se plača pred vložitvijo predloga, in

2. družbena pogodba ali akt o ustanovitvi se sklene na obrazcu VEM, v katerem vsebine ni mogoče spreminjati, in

3. pri enoosebni d.o.o.: družbenik želi voditi elektronsko knjigo sklepov.

Pri notarju je treba opraviti postopke v zvezi z ustanovitvijo v teh primerih:

1. glede vložkov: če nameravajo družbeniki vložiti

– stvarne vložke (na primer stroje, nepremičnine, opremo) ali

− denarne vložke v skupnem znesku, ki presega 7.500 eurov (primerjaj četrti odstavek 475. člena ZGD-1) tako, da bo del denarnih vložkov vplačan po vpisu ustanovitve v sodni register

2. glede vsebine pogodbe ali akta (tudi, če nameravajo vložiti samo denarne vložke, ki se v celoti vplačajo pred vložitvijo predloga), če želijo (zaradi dodatnih dogovorov ali drugih razlogov) družbeno pogodbo ali akt o ustanovitvi skleniti v obliki notarskega zapisa.

3. glede oblike knjige sklepov (pri enoosebni d.o.o.): družbenik želi voditi pisno knjigo sklepov.

4. če nameravajo ustanoviti družbo, ki ni organizirana kot d.o.o. (na primer družbo z neomejeno odgovornostjo, komanditno družbo ali delniško družbo).

Seznam notarjev  

Vprašanja, na katera naj si odgovorijo družbeniki preden gredo na točko VEM

1. Ali imam 7.500 EUR, ki jih moram vplačati pred vložitvijo predloga?

=> če odgovor NE: družbe z omejeno odgovornostjo ne morem ustanovitvi; lahko se vpišem v PRS kot podjetnik (pri točki VEM) ali da ustanovim družbo z neomejeno odgovornostjo (pri notarju),

=> če odgovor DA: odgovorimo na vprašanje 2.

2. Ali imajo vsi družbeniki (fizične osebe) in poslovodje EMŠO (torej ali so domače fizične osebe)?

=> če odgovor nima EMŠO: ali so tisti, ki nimajo EMŠO že vpisani v davčni register:

– če odgovor nima davčne številke: preden gremo na točko VEM, se moramo vpisati v davčni register; na točko VEM gremo šele, ko prejmemo obvestilo DURS o vpisu v davčni register

– če odgovor ima davčno številko: odgovorimo na vprašanje 4,

=> če odgovor ima EMŠO: odgovorimo na vprašanje 4.

Dodatno vprašanje, če bo družbenik pravna oseba (če so vsi družbeniki fizične osebe, izpustimo vprašanje 3):

3. Ali je družbenik (pravna oseba) vpisan v PRS – ima matično številko (to so vse pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji)?

=> če odgovor nima matične številke: ali je že vpisan v davčni register:

– če odgovor nima davčne številke: preden gremo na točko VEM, se moram družbenik (tuja pravna oseba) vpisati v davčni register; na točko VEM gremo šele, ko prejmemo obvestilo DURS o vpisu v davčni register

– če odgovor ima davčno številko: odgovorimo na vprašanje 4,

=> če odgovor ima matično številko: odgovorimo na vprašanje 4.

4. Ali si izpolnil opomnik?

Preden gremo na točko VEM zaradi ustanovitve d.o.o., izpolnimo vse preglednice v opomniku, ki je v prilogi  in ga prinesemo s seboj na točko VEM.

Avtor: OZ Ljubljana