Vsem delavcem, ki imajo pravico do letnega dopusta, mora delodajalec v skladu z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) izplačati regres za letni dopust.

Minimalna višina regresa je določena z minimalno plačo, ki velja na ravni države, kar pomeni, da je letos v skladu s spremembo Zakona o določitvi minimalne plače (ZDMP), višina regresa omejena navzdol z bruto zneskom 748,10 EUR, oziroma najmanj 698,00 € pri delodajalcih z izgubo v preteklem poslovnem letu.

Znesek regresa, ki ni podvržen obračunu prispevkov, v mesecu  marcu  2011  znaša maksimalno 1.073,82€ (bruto znesek), od katerega je potrebno  obračunati dohodnino (41.člen Zakona o dohodnini). Prispevki za socialno varnost se obračunajo le v delu, ki presega navedeni znesek regresa.

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti pa se lahko določi kasnejši rok izplačila regresa, če nastopi nelikvidnost delodajalca, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Kdaj delavec pridobi pravico do izplačila regresa?

skladu s 161. členom ZDR delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti krajši od šestih mesecev, ne glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega delovnega časa. To pomeni, da mu ob izpolnitvi šestmesečnega obdobja pripada tudi pravica do izplačila celotnega regresa.

Delodajalcu se v skladu z Uredbo o povračilih  stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Ur. RS.140/06 in 76/08) obračunan in izplačan regres v celoti prizna kot odhodek, (35.čl.Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb)

REGRES ZA LETO 2011 vzorec