Vsem delavcem, ki imajo pravico do letnega dopusta, mora delodajalec v skladu z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) izplačati regres za letni dopust.

Minimalna višina regresa je določena z minimalno plačo, ki velja na ravni države, kar pomeni, da je letos v skladu s spremembo Zakona o določitvi minimalne plače (ZDMP), višina regresa omejena navzdol z bruto zneskom 783,66 EUR,.
ID-10053938

Znesek regresa, ki ni podvržen obračunu prispevkov, v mesecu juniju 2013 znaša 70 % maksimalno od 1.520,09 eurov (bruto znesek), od katerega je potrebno obračunati dohodnino (41.člen Zakona o dohodnini). Prispevki za socialno varnost se obračunajo le v delu, ki presega navedeni znesek regresa. , statistični urad

Regres se šteje med dohodke iz delovnega razmerja in je zato obdavčen z dohodnino, ki se izračuna in odtegne ob izplačilu. Akontacija dohodnine se obračuna po povprečni stopnji dohodnine od enomesečnega dohodka.

V primeru, da delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, se akontacija dohodnine izračuna po stopnji 25 %.

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti pa se lahko določi kasnejši rok izplačila regresa, če nastopi nelikvidnost delodajalca, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.
ID-1006631

Kdaj delavec pridobi pravico do izplačila regresa?

skladu s 161. členom ZDR delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti krajši od šestih mesecev, ne glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega delovnega časa. To pomeni, da mu ob izpolnitvi šestmesečnega obdobja pripada tudi pravica do izplačila celotnega regresa.

Delodajalcu se v skladu z Uredbo o povračilih stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Ur. RS.140/06 in 76/08) obračunan in izplačan regres v celoti prizna kot odhodek, (35.čl.Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb)

V določenih primerih je delavec upravičen le do sorazmernega dela regresa. Do sorazmernega dela regresa je delavec upravičen v primeru, da ima pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta ali da je zaposlen s krajšim delovnim časom (razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu; v teh primerih ima pravico do celotnega regresa).

glej IZJAVA