Davčne zavezance, ki dobavljajo blago znotraj Skupnosti, obveščamo, da morajo rekapitulacijsko poročilo (obrazec RP-O) za četrto trimesečje leta 2007 predložiti davčnemu organu do 10. februarja 2008.


KDO predloži poročilo
-Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, mora davčnemu organu predložiti reakapitulacijsko poročilo o osebah, identificiranih za DDV, katerim je dobavil blago pod pogoji iz 1. in 4. točke 46. člena ZDDV-1,
 1. dobave blaga, ki ga odpošlje ali odpelje prodajalec ali oseba, ki pridobi blago, ali druga oseba za njun račun z ozemlja Slovenije v drugo državo članico, če se opravijo drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, ki delujeta kot taka v tej drugi državi članici;

4. dobave blaga v obliki prenosa blaga v smislu 9. člena tega zakona v drugo državo članico, za katere bi se priznavale oprostitve v skladu s 1. do 3. točko tega člena, če bi bile opravljene za račun drugega davčnega zavezanca.

– in osebah, identificiranih za DDV, katerim je dobavil blago, ki mu je bilo dobavljeno na način pridobitve blaga znotraj Skupnosti v skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZDDV-1.

  (4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se šteje, da je bila pridobitev blaga predmet DDV v skladu s prvim odstavkom tega člena, če pridobitelj:
    a) dokaže, da je opravil to pridobitev za namene poznejše dobave na ozemlju druge države članice, določene v skladu s prvim odstavkom tega člena, za katero je bil določen prejemnik blaga kot oseba, ki mora plačati DDV, in
    b) če je izpolnil obveznosti v zvezi s predložitvijo rekapitulacijskega poročila.


Vloga, obrazec in navodilo

VIR:DURS