S 1. oktobrom 2008 se je začel uporabljati Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07; v nadaljevanju: ZFPPIPP), in sicer tudi v delu, ki ureja postopke zaradi insolventnosti in postopek prisilne likvidacije.

Po začetku uporabe ZFPPIPP, nekatere določbe Zakona o davčnem postopku (Uradni list 117/06 in 24/08; v nadaljevanju: ZDavP-2), ki urejajo predložitev obračunov davka v teh postopkih, niso skladne z ureditvijo v ZFPPIPP, zato v nadaljevanju podajamo kratko informacijo o rokih za sestavo in predložitev obračunov davka v postopkih prisilne poravnave in stečaja.

1. POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE


Prisilna poravnava je postopek, ki se vodi zoper insolventnega dolžnika z namenom, da se mu omogoči finančno prestrukturiranje, na podlagi katerega postane dolgoročno in kratkoročno plačilno sposoben.


1.1 Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

1.2 Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti 

1.3 Obračun davka na dodano vrednost


2. STEČAJNI POSTOPEK


Stečajni postopek je generalna izvršba, ki se opravi nad celotnim premoženjem stečajnega dolžnika, katerega namen je enakomerno in sočasno poplačilo vseh upnikov in se lahko vodi nad vsako pravno osebo, če ni v zakonu za posamezno pravnoorganizacijsko obliko drugače določeno, nad vsako fizično osebo ter nad zapuščino po vsaki umrli fizični osebi.


2.1 STEČAJNI POSTOPEK NAD PRAVNO OSEBO


2.1.1 Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

2.1.2 Obračun davka na dodano vrednost


2.2 OSEBNI STEČAJ


Osebni stečaj je eden izmed stečajnih postopkov, katerega pravila se uporabljajo za stečaj nad premoženjem fizične osebe. Fizična oseba ima lahko status podjetnika*, zasebnika** ali potrošnika. Obveznost predlaganja obračunov imata tako podjetnik, kot tudi zasebnik.


2.2.1 Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

2.2.2 Obračun prispevkov za socialno varnost

2.2.3 Obračun davka na dodano vrednost


* Podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja.
** Zasebnik je zdravnik, notar, odvetnik, kmet ali druga fizična oseba, ki ni podjetnik in kot poklic opravlja določeno dejavnost.


Vir:DURS