07.04.2008 Vir:Obrtna zbornica Slovenije

Zasebni delodajalci – samostojni podjetniki, ki kot fizična oseba opravljajo obrtno oziroma obrti podobno dejavnost in zaposlujejo delavce, so po 33. členu Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci (Ur. list RS, št. 26/1991) dolžni plačevati posebni prispevek za izobraževanje delavcev v višini najmanj 1% od obračunane bruto plače zaposlenih pri samostojnem podjetniku.

Do 31.12.2006 se je plačevalo na durs, od 01.01.2007 pa direktno na sklad za izobraževanje!

Skladi, samostojne pravne osebe, delujejo na podlagi statuta, imajo upravni odbor, v katerem so enakopravno zastopani delodajalci in delojemalci ter nadzorni odbor. Organe skladov imenujejo območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) ter reprezentativni sindikat (Sindikat obrtnih delavcev Slovenije). Temeljni cilj ustanovitve in delovanja skladov je izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih pri s.p. in pridobivanje znanj, ki jih narekuje razvoj tehnologije in tržišče dela. Pobude za organiziranje skladov so v rokah delodajalcev in delojemalcev. Med trenutno 29 delujočimi skladi gre tako za majhne kot tudi med seboj povezane (že) regijsko oblikovane sklade. Skladi niso oblikovani le na območjih štirih OOZ.

Skladi za izobraževanje s svojim poslanstvom krepijo znanje in zaposlovanje za potrebe delovnega mesta, razvoja tehnologije in povečevanje delavčeve fleksibilnosti. Prav pri tem je vpliv delodajalcev ključnega pomena.

Za vračilo stroškov izobraževanja in usposabljanja delavcev pri s.p. se je potrebno obrniti na ustrezen sklad.

Seznam skladov