Evidenca sklepov je obvezna po SRS 39

Evidenca sklepov je po SRS 39 obvezna, vendar je priporočljiva tudi z davčnega vidika, saj boste lahko z njimi zagovarjali evidentiranje vaših poslovnih dogodkov v poslovnih knjigah in posledično v davčnem obračunu.

Vzorec sklepa:

I. VSEBINA SKLEPA

Podpisana: ___________________, sprejemam v skladu s Pravilnikom o priznani obrestni meri med povezanimi osebami za leto 2007
 
Sklep o priznani obrestni meri med povezanimi osebami

Družba sprejme sklep o priznani obrestni meri med povezanimi osebami za leto 2007.

Pri tem upošteva PRAVILNIK o priznani obrestni meri, ki določa metodologijo za določanje priznane obrestne mere in priznano obrestno mero za obresti na posojila med povezanimi osebami, ki se upošteva pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov zavezanca. (URL.RS 141/2007 z dne, 30.12.2006).

Priznane obrestne mere med povezanimi osebami za leto 2007 najdemo na spletni strani: http://www.mf.gov.si/slov/dav_car/obr_mera_povez_osebe_arhiv_2007.htm).

II. DATUM ZAČETKA UPORABE
Sklep bomo pričeli uporabljati z dnem sprejetja tega sklepa.
                                                                                                                                          Podpisana:

Datum sprejetja sklepa: 01.01.2007