Pregled datumov in obrazcev, ki jih v aprilu 2014 ne smete zamuditi

Do 10. 4.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za marec 2014 in trimesečno obdobje januar-marec 2014
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za marec 2014 in trimesečno obdobje januar-marec 2014
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za marec 2014
 • Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje januar – marec 2014

Do 15. 4.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za marec 2014
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za marec 2014
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za marec 2014
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za marec 2014
 • Obračun in plačilo požarne takse za marec 2014
 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje januar – marec 2014
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje januar – marec 2014
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu marcu 2014
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu marcu 2014

Do 18. 4.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za marec 2014
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za marec 2014
 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za marec 2014
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za marec 2014
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za marec 2014
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2014
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za marec 2014
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje januar-marec 2014
 • Obrazec SN11, SN44 – letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini za leto 2014
 • Obrazec SN22, SN55 – letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v tujini za leto 2014

Do 21. 4.

 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2014
 • Obrazec DDV-O za marec 2014 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2014 (op. plačilo DDV je 30. 5.)

Do 22. 4.

 • Obračuni DDPO in DohDej za leto 2013 v elektronski obliki preko sistema eDavki; skrajni rok za plačilo davka in akontacij ostaja nespremenjen

Do 25. 4.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. marca (začetek vnosa 18. 4.)

Do 30. 4.

 • obrazec DDV-O – Obračun DDV za marec 2014 in za obdobje januar do marec 2014
 • obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76.a člen) za marec 2014
 • Obračun davka na finančne storitve za marec 2014
 • obrazec SKV – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za marec 2014
 • obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2014
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec marec 2014 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v aprilu 2014 izplačani samostojno
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar–marec 2014
 • Obrazec M4– Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja za leto 2013
 • Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2013
 • Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2013

Opombe:

1. Podaljšan je rok za oddajo obračuna DDPO in DohDej za leto 2013 v elektronski obliki preko sistema eDavki, in sicer do vključno 22. 4. 2014. Ne glede na možnost kasnejše predložitve davčnega obračuna, pa rok za plačilo obveznosti po obračunu ostane nespremenjen. To pomeni, da morajo davčni zavezanci razliko po obračunu DohDej plačati najkasneje 30. 4. 2014 (301. in 307.c člen ZDavP-2). Enako velja tudi za obračun DDPO (drugi odstavek 370. člena ZDavP-2).

2. Na AJPES smo preverili, kaj se zgodi v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.