Datumi in obrazci, ki jih v aprilu 2017 ne smete zamuditi

Do 10. 4.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za marec 2017 in trimesečno obdobje januar-marec 2017
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za marec 2017 in trimesečno obdobje januar-marec 2017
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za marec 2017); obrazec se oddaja tudi za ODD)

Do 14. 4.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za marec 2017

Do 15. 4.

 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu marcu 2017
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu marcu 2017, do 18.1. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI

Do 17. 4.

 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za marec 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 4. 2017
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za marec 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 4. 2017

Do 18. 4.

 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij (OPSVL), ki nimajo plače za marec 2017
 • Obračun in plačilo požarne takse za marec 2017
 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za marec 2017; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za marec 2017

Do 20. 4.

 • plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za marec 2017
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za marec 2017
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za marec 2017
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2017
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za marec 2017
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje januar-marec 2017
 • Obrazec SN11, SN44 – letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini za leto 2017
 • Obrazec SN22, SN55 – letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v tujini za leto 2017
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2017
 • Obrazec DDV-O za marec 2017 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2017 (op. plačilo DDV je 28. 4.)
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. marca ; prvi dan vnosa je 13. 4.

Do 24. 4.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 28. 4.

 • obrazec DDV – O – Obračun DDV za marec 2017 in za obdobje januar do marec 2017
 • obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za marec 2017
 • Obračun davka na finančne storitve za marec 2017
 • obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v marcu 2017 izplačani samostojno

Do 30. 4.

 • obrazec SKV – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za marec 2017
 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2017
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec marec 2017 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Obrazec M4– Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja za leto 2016

Do 3. 5.

 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar –marec 2017
 • Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2016 (30 dni od datuma predložitve obračuna)
 • Doplačilo davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2016 (30 dni od datuma predložitve obračuna)

OPOMBE:

 1. Novost od 1. 1. 2017 ZDAvP-2:
  • 1.) 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1) in za prispevke za socialno varnost (OPSVL/OPSVZ); rok za oddajo obrazcev ostaja enak
  • 2.) Davčni organ OPSVZ/OPSVL sestavi in predizpolnjen obračun odloži v sistem eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v predizpolnjenem obračunu prispevkov za socialno varnost niso pravilni in/ali popolni ali če do tega datuma na eDavkih predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost ni, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Za zavezance, za katere bodo predizpolnjeni podatki v obračunu prispevkov za socialno varnost pravilni in popolni, se šteje, da je obračun oddan.
 2. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 3. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

Vir: racunovodja.com