Do 10. 8.

 • Statistika finančnih računov – samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2014

Do 11. 8.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2014
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2014
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za julij 2014

Do 14. 8.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za julij 2014

Do 15. 8.

 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juliju 2014
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu juliju 2014; Do 18. 8. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI

Do 18. 8.

 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za julij 2014
 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za julij 2014
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za julij 2014
 • obračun in plačilo požarne takse za julij 2014
 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za julij 2014
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2014

Do 20. 8.

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za julij 2014
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za julij 2014
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za julij 2014
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2014
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za julij 2014
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2014
 • Obrazec DDV-O za julij 2014 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O), za julij 2014 (op.: plačilo DDV je 29. 8.)

Do 22. 8.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. 7. (začetek vnosa 14. 8.)

Do 29. 8.

 • obrazec DDV-O – Obračun DDV za julij 2014
 • obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76.a člen) za julij 2014

Do 30. 8.

 • Obrazec SKV – Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za julij 2014

Do 31. 8.

 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2014 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2014
 • skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2013
 • skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2013

OPOMBA: Na AJPES smo preverili, kaj se zgodi v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.