Datumi in obrazci, ki jih v avgustu 2019 ne smete zamuditi.

Do 10. 8.

 • Statistika finančnih računov – samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. april do 30. junij 2019

Do 12. 8.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2019

Do 14. 8.

Do 15. 8.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juliju 2019
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu juliju 2019

Do 16. 8.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za julij 2019; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za julij 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20. 8. 2019
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za julij 2019, plačilo do 20. 8. 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za julij 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.8.2019
 • obračun in plačilo požarne takse za julij 2019

Do 20. 8.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za julij 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2019
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za julij 2019
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za julij 2019
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2019
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za julij 2019
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2019
 • Obrazec DDV-O za julij 2019 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2019 (op. plačilo DDV je 30. 8.)
 • plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost za julij 2019 po OPSVZ/OPSVL

Do 22. 8.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. 7. (začetek vnosa 15. 8.)

Do 23. 8.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 30. 8.

 • obrazec DDV – O – Obračun DDV za julij 2019
 • obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76. a člen) za julij 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za julij 2019

Do 31.8.

 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2019 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2019

Do 2. 9.

 • sicer do 31. 8. – skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2018
 • sicer do 31. 8. – skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2018
 • sicer do 31. 8. -Obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juliju 2019 izplačani samostojno

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) – rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznik

Vir: racunovodja.si