Pregled datumov in obrazcev, ki jih v februarju 2014 ne smete zamuditi

Do 5. 2. 2014

 • Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2013 za zavezance, ki med letom niso uveljavljali olajšave in tisti, ki želijo spremeniti podatke
 • Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v letu 2013

Do 10. 2. 2014

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za januar 2014
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za januar 2014
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za januar 2014

Do 14. 2. 2014

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za januar 2014
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. januarja (začetek vnosa 7.2.)

Do 15. 2. 2014

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu januarju 2014; fizične osebe, ki pošiljajo po pošti do 17. 2. 2014
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu januarju 2014

Do 17. 2. 2014

 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za januar 2014
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za januar 2014 (prispevek za ZZ je 4,58 EUR)
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za januar 2014
 • Obračun in plačilo požarne takse za januar 2014

Do 18. 2. 2014

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za januar 2014
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za januar 2014

Do 20. 2. 2014

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za januar 2014
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za januar 2014
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za januar 2014
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za januar 2014
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za januar 2014
 • Statistika finančnih računov za poročevalsko obdobje od 1. oktobra do 31. decembra
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2014
 • Obrazec DDV-O za januar 2014 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2014 (op. plačilo DDV je 28.2.)

Do 28. 2. 2014

 • obrazec DDV-O – Obračun DDV za januar 2014
 • obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76.a člen) za januar 2014
 • Obračun davka na finančne storitve za januar 2014
 • obrazec SKV – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za januar 2014
 • obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za januar 2014
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec januar 2014 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v januarju 2014 izplačani samostojno
 • Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku
 • Izvajalci plačilnega prometa – Podatki o prilivih in odlivih na transakcijskih računih
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, razen, če skupni znesek obresti ne presega 1.000 EUR
 • Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
 • Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava (ustanove, sindikati, itd.)
 • Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije – proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: pravne osebe javnega prava)

OPOMBE:

1. Podaljšan je rok za elektronsko pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so bile sklenjene pred 1. 7. 2013 in še trajajo ter iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih pred 1. 7. 2013 in še trajajo.Podatke v elektronski obliki je treba posredovati do 1. marca 2014.

2. Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankahbodo politične stranke predložile letna poročila za leto 2013 do 31. marca 2014, tako za namen državne statistike kot javne objave. Predložile jih bodo le AJPES prek spletnega portala in ne več Računskemu sodišču, Državnemu zboru RS niti ne Uradnemu listu RS. Letno poročila za leto 2013 bodo izdelale še v skladu z Zakonom o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07) in Pravilnikom o vsebini in obliki letnega poročila in skrajšanega letnega poročila političnih strank (Uradni list RS, št. 2/01). To pomeni, da bodo poleg računovodskih izkazov, predložile tudi obrazce iz veljavnega pravilnika, in sicer v okviru pojasnil k izkazom in poslovnega poročila v PDF datoteki. AJPES bo brezplačno javno objavil letna poročila političnih strank za leto 2013. Več o novostih novele zakona na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

3. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.