Maribor, 05.02.2019

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v januarju 2019 ne smete zamuditi

Do 5. 2.

 • Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2018 za zavezance, ki med letom niso uveljavljali olajšave, in tiste, ki želijo spremeniti podatke

 • Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v letu 2018

Do 11. 2.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za januar 2019

 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za januar 2019

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za januar 2019); obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)

Do 15.2.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za januar 2019 (program za pomoč pri oddaji)

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu januarju 2019

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu januarju 2019

 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za januar 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20.2.2019

 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za januar 2019, plačilo do 20. 2. 2019

 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za januar 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.2.2019

 • Obračun in plačilo požarne takse za januar 2019

Do 18.2.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za januar 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za januar 2019

Do 20.2.

 • plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 35,53 EUR, PIZ 33,90 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za januar 2019

 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za januar 2019

 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za januar 2019

 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za januar 2019

 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za januar 2019

 • Statistika finančnih računov za poročevalsko obdobje od 1. oktobra do 31. decembra

 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2019

 • Obrazec DDV-O za januar 2019 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2019 (op. plačilo DDV je 28. 2.)

Do 21.2.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. januarja; prvi dan vnosa je 14.2.

Do 22.2.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 28.2.

 • obrazec DDV-O – Obračun DDV za januar 2019

 • obrazec PD-O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za januar 2019

 • Obračun davka na finančne storitve za januar 2019

 • obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v januarju 2019 izplačani samostojno

 • Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za januar 2019

 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec januar 2019 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

 • Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava (ustanove, sindikati, itd.)

 • Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije – proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: pravne osebe javnega prava)

 • Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, razen, če skupni znesek obresti ne presega 1.000 EUR

 • Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2018, če je dividende izplačala oseba, ki ni plačnik davka

 • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za leto 2018

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2018, kadar dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka

Opombe:

  1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.

  2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

  3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznik

Vir: Računovodja.com