Do 12. 1.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za december 2014 in trimesečno obdobje oktober-december 2014
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za december 2014 in trimesečno obdobje oktober-december 2014
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za december 2014
 • Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od oktober do december 2014

Do 15. 1.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za december 2014
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za december 2014
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za december 2014
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), ki nimajo plače za december 2014
 • Obračun in plačilo požarne takse za december 2014
 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od oktober do december 2014
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje od oktober do december 2014
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu decembru 2014
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu decembru 2014
 • Dostava podatkov o prejemnikih in izplačanih drugih dohodkih, ki se vštevajo v davčno osnovo, od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ter drugih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2014, kadar dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka

Do 19. 1.

 • (Na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i-REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za december 2014
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za december 2014

 

Do 20. 1.

 • Obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za december 2014
 • Obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za december 2014
 • Obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za december 2014
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za december 2014
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za december 2014
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2014
 • Obrazec EE OPREME – obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje julij do december 2014
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za december 2014
 • Obrazec DDV-O za december 2014 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) december 2014 (op. plačilo DDV je 30.1.)

Do 22. 1.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 21. januar (začetek vnosa 15. 1.)

Do 30. 1.

 • Obrazec DDV-O – Obračun DDV za december 2014 in za obdobje oktober do december 2014
 • Obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76.a člen) za december 2014
 • Obračun davka na finančne storitve za december 2014
 • Plačilo davka na finančne storitve za december 2014
 • Obrazec SKV – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za december 2014
 • Obrazec DDV-PD – Poročilo o letnem prometu, doseženem v posamezni državi članici, od prodaj na daljavo za leto 2014
 • Plačilo DDV za december 2014 in za obdobje oktober do december 2014
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2014
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje julij do december 2014

Do 31. 1.

 • Obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za december 2014
 • Obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec december 2014 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • (Do 1. 2. upoštevaje 45. člen ZDavP-2) obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v januarju 2015 izplačani samostojno
 • (Do 1. 2. upoštevaje 45. člen ZDavP-2) Obrazec DDV-OPN – Obračun pavšalnega nadomestila za leto 2014
 • (Do 1. 2. upoštevaje 45. člen ZDavP-2) Dostava podatkov zavezancem za dohodnino; prejemki izplačani v letu 2014