Pregled datumov in obrazcev, ki jih v juniju 2014 ne smete zamuditi

Do 10. 6.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za maj 2014
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za maj 2014
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za maj 2014

Do 13. 6.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za maj 2014

Do 15. 6.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu maju 2014
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu maju 2014; Do 16. 6. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI

Do 16. 6.

 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za maj 2014
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za maj 2014
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za maj 2014
 • Obračun in plačilo požarne takse za maj 2014

Do 18. 6.

 • Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za maj 2014
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za maj 2014

Do 20. 6.

 • Obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za maj 2014
 • Obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za maj 2014
 • Obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za maj 2014
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za maj 2014
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za maj 2014
 • Obrazec SN11, SN44 – letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini za leto 2014
 • Obrazec SN22, SN55 – letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v tujini za leto 2014
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2014
 • Obrazec DDV-O za maj 2014 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O), za maj 2014 (op. plačilo DDV je 30. 6.)
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. maja (začetek vnosa 13. 6.)

Do 30. 6.

 • Obrazec DDV-O – Obračun DDV za maj 2014
 • Obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76.a člen) za maj 2014
 • Obračun davka na finančne storitve za maj 2014
 • Obrazec SKV – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za maj 2014
 • Obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za maj 2014
 • Obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec maj 2014 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v maju 2014 izplačani samostojno
 • Izplačilo regresa za leto 2014 (razen izjem, določenih v ZDR-1), REK-1, iREK, Obrazec 3

OPOMBA: Na AJPES smo preverili, kaj se zgodi v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.