Pregled datumov in obrazcev, ki jih v maju 2014 ne smete zamuditi

Do 12. 5.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za april 2014
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za april 2014
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za april 2014

Do 15. 5.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za april 2014
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v aprilu 2014
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v aprilu 2014
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za april 2014 (zadnji rok za upoštevanje nove zavarovalne osnove)
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za april 2014 (prispevki za ZZ so 8,09 EUR + 24,27 EUR oz. 32,36 EUR, prispevki za PIZ so 31,85 EUR)
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za april 2014
 • Obračun in plačilo požarne takse za april 2014

Do 19. 5.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za april 2014
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za april 2014

Do 20. 5.

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za april 2014
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za april 2014
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za april 14
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za april 2014
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za april 2014
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2014
 • Obrazec DDV-O za april 2014 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2014 (op. plačilo DDV je 30. 5.)

Do 23. 5.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. aprila (začetek vnosa 16. 5.)

Do 30. 5.

 • obrazec DDV-O – Obračun DDV za april 2014
 • obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za april 2014
 • Obračun davka na finančne storitve za april 2014
 • obrazec SKV – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za april 2014
 • obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v aprilu 2014 izplačani samostojno

Do 31. 5.

 • obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za april 2014
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec april 2014 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Podatki na obrazcih M-4 za leto 2013.

OPOMBE:

1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.

2. Zaradi vsebinskih sprememb pri poročanju podatkov o osnovi, nadomestilih plače, plačanemu prispevku in obdobjih zavarovanja ter zaznanih tehničnih težavah pri posredovanju teh podatkov Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izjemoma podaljšuje predpisan rok za posredovanje teh podatkov do 31. 5. 2014.