Datumi in obrazci, ki jih v marcu 2017 ne smete zamuditi

Novost od 1.1.2017 ZDAvP-2:

1.) 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1) in za prispevke za socialno varnost (OPSVL/OPSVZ); rok za oddajo obrazcev ostaja enak

2.) Davčni organ OPSVZ/OPSVL sestavi in predizpolnjen obračun odloži v sistem eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v predizpolnjenem obračunu prispevkov za socialno varnost niso pravilni in/ali popolni ali če do tega datuma na eDavkih predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost ni, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Za zavezance, za katere bodo predizpolnjeni podatki v obračunu prispevkov za socialno varnost pravilni in popolni, se šteje, da je obračun oddan.

Do 10. 3.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za februar 2017
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za februar 2017
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za februar 2017); obrazec se oddaja tudi za ODD

Do 15. 3.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za februar 2017
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu februarju 2017
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu februarju 2017
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za februar 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 3. 2017
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za februar 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 3. 2017
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za februar 2017
 • Obračun in plačilo požarne takse za februar 2017

Do 20. 3.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za februar 2017; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 33,24 EUR, PIZ 32,43 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za februar 2017
 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za februar 2017
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za februar 2017
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za februar 2017
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za februar 2017
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za februar 2017
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2017
 • Obrazec DDV-O za februar 2017 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2017 (op. plačilo DDV je 31. 3.)

Do 23. 3.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 28. februarja; prvi dan vnosa je 16. 3. 2017

Do 31. 3.

 • obrazec DDV – O – Obračun DDV za februar 2017
 • obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za februar 2017)
 • Obračun davka na finančne storitve za februar 2017
 • obrazec SKV – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za februar 2017
 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za februar 2017
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec februar 2017 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v februarju 2017 izplačani samostojno
 • Poročila o prostovoljstvu za društva, nepridobitne organizacije, ki so vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij (AJPES)
 • Predložitev letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in politične stranke
 • Pisno obvestilo zaposlenim o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto (2017)

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

Vir: Računovodja.com