Do 11. 11.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za oktober 2013
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za oktober 2013
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za oktober 2013

Do 15. 11.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za oktober 2013
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za oktober 2013
 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za oktober 2013
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za oktober 2013
 • obračun in plačilo požarne takse za oktober 2013
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu oktobru 2013
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu oktobru 2013

Do 18. 11.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja za oktober 2013
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za oktober 2013

Do 20. 11.

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za oktober 2013
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za oktober 2013
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za oktober 2013
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za oktober 2013
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za oktober 2013
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2013
 • Obrazec DDV-O za oktober 2013 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2013 (op. plačilo DDV je 29.11.)

Do 22. 11.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. oktobra

Do 29. 11.

 • obrazec DDV-O – Obračun DDV za oktober 2013
 • obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za oktober 2013
 • Obračun davka na finančne storitve za oktober 2013
 • obrazec SKV – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za oktober 2013

Do 30. 11.

 • obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za oktober 2013
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec september 2013 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

OPOMBA:

Na AJPES smo preverili, kaj se zgodi v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.

OPOZORILO:

Fizične in pravne osebe poročajo Geodetski upravi RS o najemnih pogodbah in pravne osebe o kupoprodajnih pogodbah.

OPOMBA:

Najemodajalci morajo najpozneje do 15. decembra 2013 v prilagojeno ETN poslati podatke o vseh aktivnih najemnih razmerjih, ki so bila sklenjena pred 1. julijem 2013 in so na ta dan še trajala.

Lizingodajalci iz pogodb o finančnem najemu lahko do 15. decembra 2013 v prilagojeno ETN pošljejo podatke o aktivnih pogodbah o finančnem najemu nepremičnin, ki so bile sklenjene pred 1. julijem 2013 in so na ta dan še trajale, ne glede na to, ali je bil ob sklenitvi finančnega najema za nepremičnine obračunan DDV ali DPN.