Vstopite v virtualni svet, vljudno vabljeni 🙂

Do 10. 10.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2014 in trimesečno obdobje julij-avgust 2014
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2014 in trimesečno obdobje julij-avgust 2014
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za september 2014
 • Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od julij do september 2014

Do 15. 10. 

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za september 2014
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za september 2014
 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in ZZ za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za september 2014
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za september 2014
 • obračun in plačilo požarne takse za september 2014
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu septembru 2014
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu septembru 2014
 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje julij-september 2014
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje julij-september 2014

Do 18. 10.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za september 2014

Do 20. 10.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za september 2014
 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za september 2014
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za september 2014
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2014
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2014
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za september 2014
 • obrazec EMBALAŽA – OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje julij do september 2014
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2014
 • Obrazec DDV-O za september 2014 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O), za september 2014 (op. plačilo DDV je 30. 10.)

Do 24. 10.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. septembra 2014 (začetek vnosa 17. 10.)

Do 30. 10.

 • obrazec DDV-O – Obračun DDV za september 2014 in za obdobje julij – september 2014
 • obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76.a člen) za september 2014
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v septembru 2014 izplačani samostojno

Do 31. 10.

 • Obračun davka na finančne storitve za september 2014
 • Obrazec SKV – Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za september 2014
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2014
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec september 2014 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za september 2014