Maribor, 03.10.2018

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v oktobru 2018 ne smete zamuditi

Do 10. 10.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2018 in trimesečno obdobje julij-avgust 2018

 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2018 in trimesečno obdobje julij-avgust 2018

Do 15. 10.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za september 2018 (program za pomoč pri oddaji)

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu septembru 2018

 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu septembru 2018

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za september 2018; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu))

 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za september 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22. 10. 2018

 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače (OPSVL), za september 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22. 10. 2018

 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje, za september 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22. 10. 2018

 • obračun in plačilo požarne takse za september 2018

Do 18. 10.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za september 2018; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za september 2018

Do 19. 10.

 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za september 2018

 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2018

 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2018

 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za september 2018

 • obrazec EMBALAŽA – OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje julij-september 2018

Do 22. 10.

Do 25. 10.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. septembra 2018 (začetek vnosa 18. 10.)

Do 30. 10.

 • obrazec DDV – O – Obračun DDV za september 2018 in za obdobje julij-september 2018

 • obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76.a člen) za september 2018

 • Obračun davka na finančne storitve za september 2018

Do 31. 10.

 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec september 2018 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači

 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za september 2018

Do 2. 11.

 • sicer do 31. 10. – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v septembru 2018 izplačani samostojno

 • sicer do 31. 10. – Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2018

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.

 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

 3. Obračun prispevkov za kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in prostovoljne zavarovance (Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost;Uradni list RS, št. 56/17

 4. Sprememba postopka poročanja Banki Slovenije (prvič poročanje za januar 2018 od 13. 2. 2018 naprej): Obvestilo obveznikom poročanja podatkov o neposrednih kapitalskih naložbah (z dne 7. 12. 2017)

 5. Poročanje o najemnih poslih: Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/2017) je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS, zato je s 15. januarjem 2018 Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu ukinjen

Vir: Rčunovodja.com