Datumi in obrazci, ki jih v oktobru 2019 ne smete zamuditi

Do 10. 10.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2019 in trimesečno obdobje julij-avgust 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2019 in trimesečno obdobje julij-avgust 2019

Do 15. 10.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za september 2019 (program za pomoč pri oddaji)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu septembru 2019
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu septembru 2019
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za september 2019; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu))
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za september 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 21. 10. 2019
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), ki nimajo plače za september 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21. 10. 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD), za september 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21. 10. 2019
 • obračun in plačilo požarne takse za september 2019

Do 18. 10.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za september 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za september 2019
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za september 2019
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2019
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2019
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za september 2019
 • obrazec EMBALAŽA – OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2019

Do 20. 10.

 • Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) za obdobje julij-september 2019

Do 21. 10.

Do 24. 10.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. septembra 2019 (začetek vnosa 17. 10.)

Do 30. 10.

 • obrazec DDV-O – Obračun in plačilo DDV za september 2019 in za obdobje julij – september 2019
 • obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za september 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za september 2019

Do 31. 10.

 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec september 2019– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za september 2019

Do 4. 11.

 • (sicer do 31. 10.) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v septembru 2019 izplačani samostojno
 • (sicer do 31.10.) – Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2019

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) – rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznik

Vir: racunovodja.si