Datumi in obrazci, ki jih v septembru 2019 ne smete zamuditi

Do 2. 9.

 • sicer do 31. 8. – skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2019
 • sicer do 31. 8. – skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2019
 • sicer do 31. 8. – Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juliju 2019 izplačani samostojno

Do 10. 9.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za avgust 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za avgust 2019

Do 13. 9.

Do 15. 9.Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjenih v avgustu 2019;Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu avgustu 2019

Do 16. 9.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za avgust 2019; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu))
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za avgust 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20.9.2019
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za avgust 2019, plačilo do 20.9.2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za avgust 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.9.2019
 • Obračun in plačilo požarne takse za avgust 2019

Do 18. 9.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za avgust 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za avgust 2019

Do 19. 9.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. avgusta (začetek vnosa 12.9.)

Do 20. 9.

Do 30. 9.

 • obrazec DDV-O – Obračun DDV za avgust 2019
 • obrazec PD-O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za avgust 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za avgust 2019
 • obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za avgust 2019
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec avgust 2019 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v avgustu 2019 izplačani samostojno

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) – rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznik

Vir: racunovodja.si