http://www.finance.si/blog/32/984

Novoletna sprememba socialnega zavarovanja
, 18.11.11 10:52:25

Sprememba obveznega socialnega zavarovanja po 01.01.2012 za družbenike – poslovodne osebe

Zakon o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD) je vnesel novosti pri zavarovanju družbenikov zasebnih družb in zavodov, ki so istočasno poslovodne osebe.

Med zasebne družbe uvrščamo: d.o.o., d.n.o., k.d. ter zasebni zavod. Po uveljavitvi sprememb v ZUTD je zavarovanec družbenik, ki je istočasno tudi poslovodna oseba zasebne družbe oz. direktor zasebnega zavoda. Zavezanec za plačilo prispevkov je fizična oseba in ne več pravna, kot je bilo to do sedaj. Plačevanje prispevkov se iz podjetja prenese na fizično osebo, katera mora do 15. dne v mesecu plačati prispevke za pretekli mesec na ustrezne podračune države in na DURS posredovati obrazec OPSVL (obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike podjetji).

Vsi, ki so bili kot poslovodne osebe zaposleni v enoosebnih družbah pred 01.01.2011 so zavarovani v večini primerov z zavarovalno osnovo 001. Vsem tem bo ZPIZ v naslednjem tednu poslal obvestilo o avtomatski spremembi zavarovalne osnove v 040 (podlaga za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in starševsko varstvo) ter 112 (podlaga za zavarovanje brezposelnosti). Za vse te zavarovance, ki si sedaj obračunavajo plačo velja, da si bodo do decembra le-to lahko obračunavali in na DURS posredovali obrazec REK-1. Za mesec januar 2012, pa bodo morali obračunati in plačati prispevke ter na DURS posredovati obrazec OPSVL. Enako velja tudi za poslovodne osebe družbenike večosebnih družb.

Vsi, ki so se zaposlili kot poslovodne osebe v zasebnih družbah in zavodih po 01.01.2011 so že zavarovani v skladu z ZUTD. Razlika je med poslovodno osebo družbenikom enoosebne družbe in poslovodno osebo družbenikom večosebne družbe. Poslovodna oseba enoosebne družbe je zavarovana na zavarovalni podlagi 040 (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo) ter na zavarovalni podlagi 112 (zavarovanje za brezposelnost). Poslovodna oseba večosebne družbe je lahko zavarovana le na zavarovalni podlagi 040 in ne tudi na zavarovalni podlagi 112

Osnova za uvrstitev poslovodne osebe v zavarovalno osnovo je odločba o odmeri dohodnine. Osnova je dobiček brez upoštevanja prispevkov in brez olajšav skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-1). Kot dobiček za poslovodne osebe se upošteva dohodek, ki ga je zavarovanec dosegel kot poslovodna oseba. V ta dohodek se štejejo vsi aktivni dohodki, ki jih prejme zavarovanec za vodenje poslov družbe ali zavoda, v katerem je družbenik in poslovodna oseba. V primeru, da je zavarovanec družbenik ter poslovodna oseba istočasno v več družbah in v teh družbah tudi prejema dohodke za vodenje teh družb, se vsi ti dohodki seštevajo. To pomeni, da je seštevek vseh teh dohodkov, osnova za uvrstitev v zavarovalno osnovo. V osnovo se ne vštevajo dohodki iz naslova lastništva družbe in nadomestila stroškov v skladu z uredbo vlade. Podlaga za uvrstitev v zavarovano osnovo je vročena odločba o odmeri dohodnine. Novo zavarovalno osnovo je zavarovanec dolžan plačati za mesec po mesecu v katerem je odločbo prejel.

Prispevke za mesec januar 2012 bodo morali poslovodne osebe, ki so istočasno družbeniki osebnih družb in zasebnih zavodov, plačati do 15.02.2012 po ugotovljeni zavarovalni osnovi. Za obdobje od 01.01.2012 do vročitve odločbe o odmeri dohodnine za leto 2011 se bo za razvrstitev upoštevali dohodki za vodenje poslov na podlagi odločbe o odmeri dohodnine za leto 2010. Po prejemu odločbe o odmeri dohodnine za leto 2011 pa bodo zavarovanci morali upoštevat in plačevat prispevke v letu 2012 na podlagi slednje.

Katarina Kompara, DATA d.o.o.