Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-1A) (Uradni list, RS št. 57/08), kateri začne veljati 25. junija 2008, so bile med drugimi spremenjene tudi določbe Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 – s spremembami), ki urejajo področje najemnih pogodb in opravljanja dejavnosti v delu stanovanja, in katerih naloge so bile v pristojnosti upravnih enot:

 

1. Z novelo zakona so črtane določbe glede obveznosti lastnika stanovanja, da prijavi oddajo stanovanja pri pristojnem davčnem uradu in registrira najemno pogodbo ali aneks k najemni pogodbi pri pristojnem registrskem organu (četrta alineja 92. člena) ter določbe glede vodenja registra najemnih pogodb (164. in 165. člen).

 

To pomeni, da lastnikom stanovanj – najemodajalcem po 25. juniju ni več treba vlagati predlogov za registracijo najemne pogodbe za stanovanja na upravno enoto, upravne enote pa niso več pristojne za vodenje registra najemnih pogodb.

 

2. Z novelo zakona je spremenjeno tudi besedilo 14. člena, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti v delu stanovanja. Etažni lastnik ne potrebuje več dovoljenja upravne enote za opravljanje dejavnosti, če ne gre za spremembo namembnosti stanovanja v skladu s predpisi o graditvi objektov in ne za spremembo rabe stanovanja. Lastnik pa pridobiti soglasja solastnikov, ki imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev, vključujoč soglasja etažnih lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo z njegovo stanovanjsko enoto.