Novela Zakona o urejanju trga dela prinaša kar nekaj novosti

Med ključnimi spremembami je zvišanje minimalnega zneska denarnega nadomestila, s čimer se izboljšuje socialni položaj brezposelnih.

V Uradnem listu RS, št. 75/2019, so bile objavljene spremembe Zakona o urejanju trga dela, ki jih je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 29. novembra letos. Spremembe zakona začnejo veljati petnajsti dan po objavi, torej 27. decembra 2019, pri čemer poudarjamo,  da se vse spremembe zakona ne začnejo uporabljati takoj. Izpostavljamo poglavitne spremembe, ki se nanašajo na področje dela Zavoda. 

Minimalno denarno nadomestilo poslej višje

Med ključnimi spremembami, ki jih prinaša novela Zakona o urejanju trga dela, je zvišanje minimalnega zneska denarnega nadomestila iz 350 evrov bruto na približno 530 evrov bruto, s čimer se izboljšuje socialni položaj brezposelnih oseb. Ta sprememba  velja za tiste upravičence, ki bodo vlogo za denarno nadomestilo vložili po uveljavitvi novele zakona, to je z 27. decembrom 2019. 

Zvišuje se tudi minimalna zavarovalna doba za priznanje pravice do denarnega nadomestila. Zavarovanec bo po novem moral pridobiti 10 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 24 mesecih, da se mu bo priznalo denarno nadomestilo. 
Uporaba te spremembe je zamaknjena do začetka uporabe spremenjenih pravil evidentiranja izrabe delovnega časa, določenih s predpisom, ki ureja evidence na področju dela in socialne varnosti, najpozneje pa se začnejo uporabljati  1. januarja 2021.

Spreminjata se tudi potrebna starost in zavarovalna doba pri določitvi trajanja denarnega nadomestila za starejše brezposelne osebe, ki pridobijo pravico do 19 mesecev prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost (starost 53 let) oziroma do 25 mesecev prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost (starost 58 let). 

Sprememba se začne uporabljati tri mesece po uveljavitvi novele zakona. 

Ukrep znanja slovenščine

Z namenom učinkovitejšega vključevanja oseb nazaj na trg dela in v ukrepe aktivne politike zaposlovanja je za državljane tretjih držav določen pogoj znanja slovenskega jezika na ravni (A1) za vpis v evidenco brezposelnih oseb, ki ga morajo izpolniti v roku leta dni od vpisa v evidenco brezposelnih oseb. Intenzivnost in trajanje tečajev slovenskega jezika bosta prilagojena brezposelnim osebam.

Sprememba se začne uporabljati štiri mesece po uveljavitvi novele zakona.

Za znanje slovenskega jezika se kot aktivnost lahko dogovorita v zaposlitvenem načrtu svetovalec in  brezposelna oseba, ki je državljan članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije, tako da določita, da se  vključi v tečaj in pristopi k izpitu iz znanja slovenskega jezika na vstopni ravni (raven zahtevnosti A1).  

Začasna nezaposljivost brezposelne osebe

Spremenjena je tudi določba zakona v zvezi z delazmožnostjo brezposelne osebe (začne se uporabljati 6 mesecev po uveljavitvi zakona), po kateri bo Zavod  brezposelno osebo, ki bo začasno nezmožna za delo iz zdravstvenih razlogov več kot 60 dni, začel voditi in obravnavati kot začasno nezaposljivo osebo. Če je ta oseba prejemnik denarnega nadomestila, se ji to izplačuje tudi za čas trajanja začasne nezaposljivosti.

Zaposlitveni načrt

Prvi zaposlitveni načrt za brezposelno osebo ali iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, se pripravi najpozneje v 15 dneh od prijave v evidenco brezposelnih oseb oziroma evidenco iskalcev zaposlitev. V primerih, ko soglasje  o vsebini zaposlitvenega načrta ni doseženo, Zavod po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero odloči o vsebini zaposlitvenega načrta.

Sankcioniranje kršiteljev

Postopno (dvostopenjsko) sankcioniranje za kršitve obveznosti brezposelnih oseb  ostane v le v primeru, ko brezposelna oseba ni aktivni iskalec zaposlitve. Za primer prve kršitve obveznosti pa se znižuje denarno nadomestilo, in sicer v višini 30 % od mesečnega zneska denarnega nadomestila, ki mu je bilo priznano na dan storitve prve kršitve. To znižanje lahko pade tudi pod znesek minimalnega denarnega nadomestila, vendar le za določeno obdobje 2 mesecev.  Te spremembe se začnejo uporabljati šest mesecev po uveljavitvi zakona.

Glede finančne sankcije (znižanje denarnega nadomestila) za osebo, ki se ne prijavi pravočasno v evidenco iskalcev zaposlitve, se le-ta ukinja, saj je praksa pokazala, da ta ukrep ne dosega cilja. 

Vključevanje v ukrepe APZ

Spremembe prinašajo tudi  večjo možnost vključevanja v ukrepe APZ tistim brezposelnim osebam, ki so bile pred prejemanjem materinskega, očetovskega ali starševskega nadomestila prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

Spodbude za zaposlovanje se bodo prejemnikom denarnega nadomestila lahko priznale le na podlagi vloge (prej s pogodbo, ki jo je izdal Zavod), ki jo upravičenec vloži v 30 dneh od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.  To določilo se začne uporabljati 3 mesece po uveljavitvi novele zakona.  

Potrjene so bile tudi spremembe pri omejitvah začasnega ali občasnega dela upokojencev. Upokojencu se omogoča opravljanje dela tudi do 90 ur na mesec, vendar največ tri mesece v koledarskem letu ob tem, da letno število ur opravljenega začasnega ali občasnega dela ostaja nespremenjeno, torej 720 ur. 

Zavod bo za potrebe opravljanja dejavnosti in vodenja evidenc po novem pridobival podatke tudi od Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in od Centra za slovenščino kot drugi in tretji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Povezava na novelo zakona: https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019075.pdf