Način obdavčevanja dohodkov iz dejavnosti se je v letu 2013 spremenil, zato v nadaljevanju predstavljamo bistvene novosti, ki bodo vplivale na obdavčitev dohodka iz dejavnosti.

V Uradnem listu RS št. 94/12 sta bili dne 10. 12. 2012 objavljeni noveli Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2L in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2F, ki sta začeli veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa sta se začeli s 1. 1. 2013. Način obdavčevanja dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov se ni spremenil. Primerjava oziroma poglavitne razlike med starim in novim načinom obdavčitve dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov, pa je razvidna iz spodnje tabele:

 

Spremenjeno

Do 31.12.2012

Po 1.1.2013

Osnovni pogoji, ki jih mora zavezanec izpolnjevati za obdavčitev dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov Osnovni pogoji:

       zanj ne obstaja obveznost vodenja in ne vodi poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih (ne davčnih);

       prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih (vključno z oktobrom tekočega leta) ne presegajo 42.000 eurov;

       ne zaposluje delavcev.

Osnovni pogoji:

       prihodki iz dejavnosti (ugotovljeni po pravilih o računovodenju) v preteklem davčnem letu ne presegajo 50.000 eurov.

Postopek zavezanca, ki želi začeti ugotavljati davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov Vložitev zahtevka oz. vloge za normiranost (z izjavo o izpolnjevanju pogojev) na DURS:

       do konca novembra tekočega leta

       za naslednje davčno leto

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (z izjavo o izpolnjevanju pogojev) na DURS:

Za leto 2013:

– z zahtevkom, ki je bil vložen še v letu 2012 (šteje se, da je s tem priglasitev opravljena); ali

– s posebnim obrazcem (Obrazec 3), ki mora biti vložen najkasneje do 2.4.2013

Za naslednja leta:

– v okviru obrazca obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki mora biti predložen do zakonskega roka.

Aktivnosti Davčne uprave RS (DURS)        Izdaja potrdila o normiranosti v primeru izpolnjevanja pogojev.

       Označitev zavezanca kot normiranca v davčnem registru.

– Označitev zavezanca kot normiranca v davčnem registru v primeru izpolnjevanja pogojev.

(Potrdilo se ob  priglasitvi ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov za leto 2013 ter na podlagi v preteklem letu vloženega zahtevka za normiranost za leto 2013, ne izdaja več, ker za to ni potrebe. Izplačevalcev dohodka ni treba več obveščati o načinu ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti.)

Postopek zavezanca, ki želi podaljšati uporabo ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov Podaljševanje ni možno. Za vsako koledarsko leto je treba vložiti zahtevek. Podaljšanje v naslednje leto je avtomatsko, ob izpolnjevanju pogojev.

Zavezanci so dolžni sami ugotavljati, če še izpolnjujejo pogoje za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Postopek zavezanca, ki želi prenehati uporabljati ugotavljanje davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov Prenehanje s koncem vsakega koledarskega leta. O prenehanju načina ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov  za tekoče  leto zavezanec DURS obvesti v okviru obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto, ki mora biti predložen v zakonskem roku.

Izjema: Zavezanci, ki so vložili vlogo za normiranost v 2013 še pred spremembo zakona in ne želijo biti normiranci pod novimi pogoji, lahko o tem obvestijo DURS najkasneje do 2.4.2013 (Obrazec 5).

Obdavčitev dohodka iz dejavnosti Z akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki se všteva v letno dohodnino Z dohodnino od dohodka iz dejavnosti, ki je dokončna in se ne všteva v letno dohodnino.
Višina normiranih odhodkov Splošna stopnja 25 odstotkov od doseženih prihodkov.

Posebna stopnja 70 odstotkov od doseženih prihodkov.

Enotna stopnja 70 odstotkov od doseženih prihodkov.
Ugotavljanje prihodkov Po načelu plačane realizacije. Po načelu zaračunane realizacije.
Posebne ugodnosti        Možnost uveljavljanja posebne osebne olajšave;

       možnost uveljavljanja znižane davčne stopnje.

Posebnih ugodnosti NI.
Davčna stopnja 25 odstotkov. 20 odstotkov.
Način medletnega obračunavanja in akontiranja davka Obračunavanje in akontiranje:

       od plačil prejetih od oseb, ki so v funkciji plačnika davka: v okviru obračuna davčnega odtegljaja (REK), ki ga je predložil plačnik davka ob izplačilu dohodka;

       od plačil prejetih od oseb, ki niso plačniki davka: po odmerni odločbi DURS izdani na podlagi Napovedi za četrtletje, ki jo vloži zavezanec sam.

       (Za obdobje 10-12/2012 je še vedno potrebno vložiti Napoved do 15.1.2013.)

V letu 2013:

– mesečno oz. trimesečno na podlagi posebnega izračuna (Obrazec 4), ki ga mora zavezanec sam na DURS vložiti najkasneje do 2.4.2013.

V naslednjih letih:

– mesečno oz. trimesečno na podlagi predhodne akontacije, kot je izračunana v obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti oziroma predhodne akontacije, kot je izračunana v obračunu dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo davčno leto.

Način izračuna in poračuna davka za koledarsko leto V okviru letne odmere dohodnine.

Vračilo ali doplačilo preveč plačane akontacije dohodnine na podlagi odločbe o odmeri dohodnine za koledarsko leto.

V obračunu dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Vračilo ali doplačilo preveč plačane akontacije dohodnine na podlagi predloženega obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto.

Novi zakonski roki in obveznosti
  1. Predložitev obrazca priglasitve (Obrazec 3) in obrazca izračuna predvidene akontacije (Obrazec 4) za leto 2013 (na podlagi doseženih prihodkov v letu 2012) do 2.4.2013.

ali

Predložitev obvestila o preklicu zahtevka za normiranost za leto 2013 (Obrazec 5) in predložitev obrazloženega izračuna pričakovane davčne osnove in predvidene akontacije dohodnine in obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov do 2.4.2013

  1. Vodenje evidenc o poslovanju v skladu z zakonom o davčnem postopku, drugimi predpisi in računovodskimi standardi.
  2. Plačevanje mesečnih oz. trimesečnih obrokov akontacije dohodnine (do 10. v mesecu za pretekli mesec oz. za preteklo trimesečje) na podlagi izračunane predhodne akontacije.
  3. Predložitev davčnega obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za vsako koledarsko leto, najkasneje do 31.3. naslednjega leta oziroma v zakonskem roku za predložitev obračuna v posebnih primerih.
Način predložitve obrazcev V papirni obliki na DURS:

       Vloga in izjava o izpolnjevanju pogojev za normiranost,

       Napoved.

V papirni obliki na DURS:

– priglasitev ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov

(Obrazec 3);

– izračun predvidene akontacije davka za leto 2013 (Obrazec 4);

– obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2013 (Obrazec 5).

V elektronski obliki (preko sistema eDavki) oziroma izjemoma v papirni obliki na DURS:

– Obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2013 in 2014.

 

 
Obvestilo za fizične osebe, ki na novo pričnejo z opravljanjem dejavnosti

 

Zavezanci, ki bodo na novo pričeli z opravljanjem dejavnosti v letu 2013 in ki se bodo odločili, da bodo v prvem letu davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavljali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, priglasitev pri Davčni upravi RS opravijo najkasneje v osmih dneh od vpisa dejavnosti v primarni register oziroma evidenco organa, z obrazcem priglasitve ob pričetku opravljanja dejavnosti (Obrazec 1). V istem roku so dolžni predložiti tudi obrazložen Izračun predvidene davčne osnove, predvidene akontacije in obrokov akontacije. Do objave obrazca davčnega obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti, izračun pripravijo na posebnem obrazcu izračuna (Obrazec 2).

 

Vsi potrebni zgoraj našteti obrazci so dostopni na spletnih straneh DURS na povezavi http://www.durs.gov.si/si/aktualno/sprememba_obdavcitve_na_podlagi_normiranih_odhodkov_obrazci/.

 

Obrazec davčnega obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti bo predpisal minister, pristojen za finance in bo objavljen v Uradnem listu RS.

Vir:DURS