Obveščamo vas, da od 28. 11. 2007 velja Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, 103/07), 1. 1. 2008 pa bo pričel veljati Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta, posredovanju zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur. list. RS, 75/07, 99/07). Tako zakon kot pravilnik prinašata nekatere spremembe pri prijavljanju in objavljanju prostih delovnih mest.
Opozoriti želimo predvsem na:

 • spremenjeni obrazec za prijavo prostega delovnega mesta (PD-1; DZS Obr. 0,48; obrazec je zelene in modre barve), s katerim lahko delodajalec prijavlja tudi vrsto dela (na obrazcu ločujemo podatke, ki so jih skladno s pravilnikom Zavodu dolžni posredovati vsi delodajalci, ki prijavljajo prosta delovna mesta oz. vrsto dela, od podatkov, namenjenih posredovanju kandidatov iz evidenc Zavoda oziroma iz držav članic EU in EGP);

 • spremenjeni obrazec za ponovitev, spremembo ali razveljavitev prijave prostega delovnega mesta oz. vrste dela (PD-PO; DZS Obr. 0,49; obrazec je svetlo modre barve);

 • spremembo roka za prijavo kandidatov (najkrajši rok za prijavo kandidatov je odslej pet dni – prej osem dni, teči pa prične naslednji dan po objavi in ne več z dnem objave na Zavodu). Najdaljši možni rok za prijavo dela določi delodajalec sam;

 • dopolnitev 4. in 5. alineje 24. člena ZDR (izjeme od obveznosti objave).

Od 1. 1. 2008 delodajalci prosta delovna mesta oz. vrsto del na Zavodu prijavijo na novih obrazcih, ki so že v prodaji. Stare obrazce je Zavod sprejemal do 31. 12. 2007!

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) pozna tudi izjeme, po katerih javna objava ni potrebna:

 • sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi spremenjenih okoliščin. Spremenjene okoliščine so opredeljene v členih od 47. – 50. ZDR
 • obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja
 • zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov. Obstoječi Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb določa, da ima pri zaposlitvi na prostem delovnem mestu oziroma vrsti del prednost nezaposlena invalidna oseba, če njene strokovne in druge sposobnosti ustrezajo zahtevam prostega delovnega mesta oziroma vrsti del.
 • zaposlitev za določen delovni čas, ki po svoji naravi traja največ 3 mesece v koledarskem letu
 • zaposlitev za nedoločen delovni čas osebe, ki je pri delodajalcu opravljala pripravništvo oziroma ki je bila pri delodajalcu zaposlena za določen delovni čas
 • zaposlitev za določen delovni čas v prilagoditvenem obdobju za pridobitev  oziroma potrditev priznavanja kvalifikacije po posebnem zakonu
 • zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila pri delodajalcu zaposlena s krajšim delovnim časom
 • zaposlitev družbenikov v pravni osebi
 • zaposlitev družinskih članov delodajalca, ki je fizična oseba. Kot družinski člani se štejejo zakonec oziroma oseba, ki je zadnji dve leti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi živela z delodajalcem v življenjski skupnosti ter je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, pastorki, oče, mati, očim, mačeha, posvojitelj, bratje in sestre
 • zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarjev oziroma drugih delavcev, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah
 • poslovodne osebe, prokuriste
 • drugih primerih, določenih z zakonom