S 1.1.2008 se začne uporabljati nova Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki poleg štirih ravni razčlembe v skladu z evropsko ureditvijo NACE Revizija 2, določa še peto (nacionalno) raven in sicer »podrazred«.

Standardna klasifikacija dejavnosti (krajše SKD) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja zlasti za prikaz značilnosti, razvoja in strukturnih sprememb gospodarstva ter za razvrščanje poslovnih subjektov glede na dejavnost, ki jo opravljajo. Poleg tega se uporablja tudi za potrebe statistike tako na državni kot tudi na mednarodni ravni.

UREDBA O STANDARDNI KLASIFIKACIJI DEJAVNOSTI (Uradni list RS št. 69/07, z dne 31.7.2007, v nadaljevanju Uredba) bo zamenjala prej veljavno Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02, v nadaljevanju SKD 2002).

Slovenska SKD se usklajuje z evropsko klasifikacijo, t.i. NACE (Nomenclature statistique des Activité économiques dans la Communauté Européenne) klasifikacijo. Evropska uredba o NACE klasifikaciji je bila revidirana (NACE Revizija 2) in se začne uporabljati s 1.1.2008, zato se je spremenila tudi slovenska SKD. več…

Vir:Gospodarska Zbornica Slovenije