Zavod RS za zaposlovanje obvešča delodajalce in organizacije, ki nameravajo razpisati kadrovske štipendije, da Zavod ne bo objavil skupnega razpisa kadrovskih štipendij za šolsko leto 2008/09, ker v skladu z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS št. 59/07) nima več pravne podlage za objavo razpisa.
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je v skladu z Zakonom o štipendiranju objavil javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem.

Delodajalcem svetujemo, da se v zvezi z vprašanji o kadrovskem štipendiranju obrnejo na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije.

Štipendist in štipenditor skleneta pogodbo o štipendiranju. V njej so določene obveznosti in pravice obeh.
Vzorec: Pogodba o štipendiranju
Natančna določila pogodbe so zlasti pomembna pri štipendijah, ki jih lastniki in zasebniki dajejo svojim družinskim članom.

Zaradi novega zakona o štipendiranju si preberite

70. člen Zakona o štipendiranju Uradni list RS št. 59/07

(7) Kadrovske štipendije, ki so jih dodelili delodajalci na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo), se izplačujejo v skladu s predpisi o štipendiranju, ki se uporabljajo do začetka uporabe tega zakona, in v skladu s sklenjeno pogodbo o štipendiranju do konca izobraževanja, za katero je bila štipendistu štipendija dodeljena.

(Zakon o dohodnini ZDoh-2)

106. člen 

(drugi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo)

(1) V davčno osnovo od drugih dohodkov se ne všteva kadrovska štipendija in druga štipendija, izplačana za mesečno obdobje, osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent za poln učni ali študijski čas, za študij v Sloveniji do višine minimalne plače in za študij v tujini do višine minimalne plače, povečane za 60%. Pri določanju višine minimalne plače se upošteva minimalna plača, kot je določena z zakonom, ki ureja minimalno plačo. Pri izplačilu prejemkov v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem se smiselno upoštevajo določbe 2. točke tretjega odstavka 39. člena ter 3. in 4. točke prvega odstavka 44. člena tega zakona.
    (2) Štipendija, ki presega znesek, določen v prvem odstavku tega člena, se všteva v davčno osnovo v višini, ki presega znesek, določen v prvem odstavku tega člena.

V primeru, da izplačamo štipendijo v mesecu decembru to pomeni  538,53 eur + prevoz (avtobusna karta).