Stopnje davka od dohodkov iz dejavnosti so progresivne, lestvica pa je objavljena v 116. členu Zakona o dohodnini. Pri tem je potrebno upoštevati tudi uskladitev zneskov za leto 2006, ki je bila objavljena v Odredbi o določitvi olajšav, in lestvice za odmero dohodnine za leto 2006 (Uradni list RS, št.117/2005, 02/2006).

Preglednica: Stopnje davka od dohodkov iz dejavnosti v letu 2006

Če znaša neto letna
davčna osnova v tolarjih

znaša dohodnina v tolarjih

Nad

Do

   
 

1.327.300

 

    16 %

1.327.300

2.593.340

212.368

  +33 %   nad 1.327.300

2.593.340

5.247.940

630.161

  +37 %   nad 2.593.340

5.247.940

10.546.930

1.612.363

  +41 %   nad 5.247.940

10.546.930

 

3.784.949

  +50 %   nad 10.546.930

Navedene stopnje se uporabljajo tudi za določitev akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti. Akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, se za davčno leto izračuna od davčne osnove, ki je določena skladno s pravili, ki smo jih navedli v predhodnih točkah, vključno z zmanjšanjem in povečanjem davčne osnove ter davčnimi olajšavami, upoštevaje davčno olajšavo, določeno v 2. in 3. odstavku 107. člena Zakona o dohodnini (posebna osebna olajšava za samostojne kulturnike in samostojne novinarje) in na podlagi stopenj iz 116. člena Zakona o dohodnini.

Končna davčna obveznost zavezancev za davek od dohodkov iz dejavnosti se po novem ugotavlja v davčnem obračunu. Od leta 2005 dalje so zasebniki dolžni pripravljati davčni obračun zaradi izračuna davka od dohodkov iz dejavnosti in ne več davčne napovedi, kot so bili navajeni do leta 2005. V davčnem obračunu zasebnik izračuna davčno obveznost, ki jo je dolžan plačati v roku 30 dni od oddaje tega obračuna (to pomeni, da bo davek od dohodkov iz dejavnosti poravnal na podlagi tako pripravljenega obračuna in ne več na podlagi odločbe za odmero dohodnine). Davčni obračun je potrebno oddati najkasneje do 31. 03. 2007 za leto 2006. To tudi pomeni, da je od leta 2006 (za leto 2005) naprej potrebno prej doplačati morebitne razlike zaradi premalo plačanih medletnih akontacij tega davka. Davek od dohodkov iz dejavnosti zasebniki izračunajo na podlagi davčne osnove iz poslovnih knjig in ustreznih korekcij, ki jih bodo opravili v davčnem obračunu, na koncu pa bodo davek izračunali s pomočjo dohodninske lestvice. Od leta 2005 dalje namreč za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti ni več predpisana posebna lestvica davčnih stopenj, temveč se uporablja enaka (višja kot do leta 2005) lestvica, ki se uporablja tudi za obdavčitev skupnih »dohodninskih dohodkov«, ki jih bodo zasebniki napovedali v napovedi za odmero dohodnine (tudi do 31. 03. 2007 za leto 2006). Naj še opozorimo /pomembno!!!/, da v obračunu davka od dohodkov iz dejavnosti zasebniki ne morete uveljavljati splošne olajšave in posebnih olajšav za vzdrževane družinske člane. Slednje lahko uveljavljate šele v napovedi za odmero dohodnine.