Konec julija je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, ki razveljavlja vse določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza za dijake in študente.

Kdo ima pravico do subvencioniranega prevoza?
Pravico bodo lahko uveljavljali dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo vsaj 5 km od izobraževalne ustanove.

Kdaj in kako do vozovnice?
Od ponedeljka, 27.8.2012 naprej bodo upravičenci s pomočjo vloge, ki jo potrdi izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa, pri izvajalcu medkrajevnega avtobusnega  in/ali železniškega prevoza potnikov  kupili subvencionirano mesečno vozovnico. Na podlagi subvencionirane mesečne vozovnice v medkrajevnem avtobusnem ali železniškem prometu bo imel upravičenec pravico do brezplačne uporabe mestnega prometa. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor se je do sedaj dogovorilo za sodelovanje z mestnim prometom v Občini Ljubljana in Maribor.

Cena vozovnice
Zakon uvaja:
– splošno subvencionirano mesečno vozovnico in
– mesečno vozovnico za 10 voženj.
Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, je odvisna od razdalje, na kateri upravičenec potuje. Po novem gmotni položaj ne vpliva več na višino cene, ki jo plača upravičenec.

Subvencionirana mesečne vozovnice je namenjena tistim upravičencem, ki se dnevno vozijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja. Cena subvencionirane mesečne vozovnice je odvisna od razdalje, na kateri upravičenec potuje v eno smer.

1.) Cena subvencionirane mesečne vozovnice:

Razred oddaljenosti Cena, ki jo plača upravičenec
do vključno 60 km 20 evrov
več kot 60 do vključno 90 km 30 evrov
več kot 90 km  

50 evrov

2.) Cena mesečne vozovnice za 10 voženj:
Pravico imajo vsi upravičenci, namenjena pa je predvsem tistim upravičencem, ki med izobraževanjem bivajo v kraju izobraževanja. Ne glede na razdaljo prevoza znaša cena, ki jo plača upravičenec, 15 evrov.

Kje lahko dobim vlogo?
Vzorec vloge bo od 21.8.2012 naprej dostopen na::
– spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (www.mzip.gov.si)
– spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (www.mizks.gov.si)
– spletnih straneh izvajalcev prevozov, in
– na prodajnih mestih izvajalcev prevozov.

Ker mora vlogo predhodno potrditi izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa prosimo, da si dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih vse potrebne podatke pridobijo pred začetkom šolskega oziroma študijskega leta.

 

Kako je z dodatki v primeru državne ali Zoisove štipendije?
Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu se ukinja dodatek za prevoz k državni in Zoisovi štipendiji.
Dijaki in študentje, prejemniki državne ali Zoisove štipendije, ki bivajo izven kraja stalnega bivališča, so še naprej upravičeni do dodatka za bivanje. Prav tako ostajajo nespremenjeni dodatki k štipendiji za učni oziroma študijski uspeh, za vrsto in področje izobraževanja  ter za posebne potrebe.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D): www.uradni-list.si/1/content

Predprodaja subvencioniranih mesečnih vozovnic bo potekala od 27.8.2012 naprej. Zaradi uveljavitve novega sistema subvencioniranja priporočamo, da potencialni upravičenci nakup subvencionirane mesečne vozovnice izvedejo že v predprodaji.

 

Vloga za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice

Navodilo za izpolnjevanje vloge

VIR:MIP