Kot računovodstki servis vas moram opozoriti še na pomembno novost glede davčnega priznavanja obresti, t.i. tanke kapitalizacije. In kaj to pomeni?

Po določbi Zakona o davku od dohodka pravnih oseb se kot odhodek ne priznavajo obresti od prejetih posojil delničarja, družbenika, ki ima v lasti najmanj 25% delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic zavezanca, če ta posojila presegajo štirikratnik kapitala družbenika podjetja.

Z davčnega vidika je bistveno, iz katerih virov se financira podjetje, saj se pri posojilojemalcu z rastjo tujih (dolžniških) virov financiranja povečujejo stroški obresti, ki predstavljajo odbitno postavko pri ugotavljanju davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb. Zato predstavlja za davčne zavezance z davčnega vidika dolžniško financiranje prednost pred lastniškim financiranjem, zato imajo povezane osebe pogosto interes, da namesto, da bi vložile kapital v povezano osebo, le-temu zagotavljajo denarna sredstva z odobravanjem posojil in pri tem izkoriščajo davčni ščit obresti.

Preberite še: Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka