Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30.09.2008

S to tarifo se določajo nadomestila za storitev objave v postopkih zaradi insolventnosti, ki jo opravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) po 122. členu ZFPPIPP.

Pavšalno nadomestilo za objave iz 1. člena te tarife znaša (brez DDV) za:
1. postopek prisilne poravnave 65 EUR,
2. stečajni postopek nad pravno osebo 100 EUR,
3. postopek prisilne likvidacije 100 EUR,
4. postopek osebnega stečaja 50 EUR,
5. postopek stečaja zapuščine 50 EUR.

AJPES nadomestila za storitev objave mesečno zaračunava pristojnim sodiščem do 5. delovnega dne za pretekli mesec.

Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 2008 dalje.