Uradni list RS, št. 30/2007 z dne 03.04.2007

U R E D B O o namenitvi dela dohodnine za donacije

2. člen

(1) Upravičenci za leto, za katero se odmerja dohodnina, so upravičenci, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2).
(2) Organi, pristojni za področja, na katerih delujejo upravičenci, najpozneje do 28. februarja ministrstvu, pristojnemu za finance, pošljejo podatke o upravičencih za leto, za katero se odmerja dohodnina. Podatki se pošljejo pisno in po elektronski poti.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka so:
– ime oziroma naziv upravičenca,
– naslov sedeža upravičenca,
– davčna številka upravičenca, če organ, ki vodi register oziroma evidenco, z njo razpolaga, oziroma druga identifikacijska številka, s katero organ razpolaga,
– številka transakcijskega računa upravičenca, če organ, ki vodi register oziroma evidenco, z njo razpolaga.
(4) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, najpozneje do 31. julija določi seznam upravičencev za leto, za katero se odmerja dohodnina. Seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavljen seznam lahko vsebuje tudi le spremembe in dopolnitve glede na predhodno objavljen seznam.

več