Če davčni zavezanec ugovarja zoper informativni izračun dohodnine, mora v roku za ugovor vložiti dopolnjen informativni izračun, ki se šteje za njegovo napoved za odmero dohodnine. Enako ravna zavezanec, če ugotovi, da je davčna obveznost prenizko ugotovljena.

Rok za ugovor je 15 dni od vročitve informativnega izračuna dohodnine. Informativni izračun dohodnine se vroča z navadno vročitvijo, zato se šteje, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odprave informativnega izračuna (datum odpreme je naveden na kuverti). V kolikor zavezanec v zakonskem roku vloži ugovor zoper informativni izračun, ni dolžan poravnati obveznosti po informativnem izračunu oziroma ne prejme vračila na podlagi informativnega izračuna.

Ugovor vložite tako, da na priloženem obrazcu, obkrožite številko pred ugovornim razlogom in v skladu s tem navodilom izpolnite ustrezne rubrike.

Pod točko 1 vpisujete le podatke od dohodkih, ki ste jih v letu 2007 prejeli od slovenskih izplačevalcev. Podatke o dohodkih, prejetih iz tujine, vpisujete pod točko 2 tega ugovora.

V primeru uveljavljanja dejanskih stroškov, morate ugovoru predložiti ustrezna dokazila.

1. spremembe ali dopolnitve podatkov o dohodkih

2. spremembe ali dopolnitve podatkov o dohodkih, prejetih iz tujine in uveljavljanja odbitka davka, plačanega v tujini ter uveljavljanja oprostitve na podlagi mednarodne pogodbe

3. spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih

4. nepriznavanja davčnih olajšav

Navedete olajšavo oziroma olajšave (razen olajšave za vzdrževane družinske člane), ki vam pri informativnem izračunu, ni bila upoštevana.

Ugovoru je potrebno priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje olajšave.

5. napačnega izračuna dohodnine

Ta pritožbeni razlog obkrožite, če so bili v informativnem izračunu upoštevani pravilni podatki, vendar pa je po vašem mnenju napačen sam izračun dohodnine.

6. drugo

Vpišete katerikoli ugovorni razlog, ki ni zajet v prejšnjih točkah.

Povezava:DURS:Dohodnina 2007, Ugovor