UPN nalogi – PLAČE

DAVKI in DAJATVE:

ESTX   plačilo davka na nepremičnine

INTX    plačilo davka na dobiček ( akontacije in poračuna davka od dohodka pravnih oseb)

NITX    plačilo davka na čisti dobiček

TAXS   plačilo davkov- dohodnine (od plač,najemnin,podjemnih pogodb) in …akontacije 

ter letni poračun Davka iz dejavnosti  (pri samostojnih podjetnikih)

VATX   plačilo DDV

GOVT  plačilo sodnih taks, globe, kazni

LBRI    plačilo prispevkov za socialno varnost ( PIZ, Zdr.zavarov.,ostali prispevki…)

PLAČE in DRUGI PREJEMKI IZ DELOVNEGA IN POGODBENEGA RAZMERJA:

SALA   izplačilo plače (neto plača)

ANNI   izplačilo anuitete ( odbitki pri plači – krediti) ; velja tudi za morebitne kredite, ki jih

podjetja in podjetniki izplačujete bankam 

PRCP   dodatki pri plači ( prevozi, prehrana,kilometrina) –POZOR- zaradi zakona o izvršbah 

morajo biti dodatki pri plači posebej nakazani , ker se osnova za izračun maksimalne        

višine odtegljaja zaradi izvršbe obračunava zgolj od neto plače in ne od dodatkov!!!

BONU  izplačilo regresa za LD, jubilejne nagrade, odpravnine, izplačila pogodbenih del,

avtorskih  honorarjev,podjemnih pogodb, rent, sejnine ,nagrade, študentsko delo

OSTALO :

ADVA   plačilo po predračunu ( avans, predplačilo)

SUPP   plačilo dobaviteljem

RENT   plačilo najemnine ( po računu zavezanca ali neto najemnina fizični osebi)

BEXP   poslovni izdatki v gotovini ( dvig gotovine za materialne stroške, dnevnice, kilometr.)

OTHR   drugi nameni plačila ( ko plačujete nekaj, česar pod drugimi kodami ni opredeljeno)

 Prilagam tudi BIC kode slovenskih bank, ker jih je potrebno v nekaterih primerih v UPN nalog vnesti ročno:

BANKA SLOVENIJE BSLJ SI 2X
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. BACX SI 22
BANKA CELJE D.D. SBCE SI 2X
BANKA KOPER D.D. BAKO SI 2X
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D. SZKB SI 2X
FACTOR BANKA D.D. FCTB SI 2X
GORENJSKA BANKA GORE SI 2X
HYPO-ALPE-ADRIA BANK D.D. HAAB SI 22
BANKA SPARKASSE D.D. KSPK SI 22
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. KBMA SI 2X
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJBA SI 2X
POŠTNA BANKA SLOVENIJE D.D. PBSL SI 22
PROBANKA D.D. PROB SI 2X
RAIFFEISEN BANKA D.D. KREK SI 22
SKB BANKA D.D. SKBA SI 2X
BANKA VOLKSBANK D.D. SLBV SI 2X
BKS BANK AG BFKK SI 22
ZVEZA BANK VSGK SI 2K
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka SIDR SI 22
ABANKA VIPA d.d. ABAN SI 2X

Vir:DURS