Uradni list RS 18/2008 z dne 22.02.2008

Na podlagi drugega odstavka 2. člena, drugega odstavka 3. člena in petega odstavka 5. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2 in 102/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
    o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti

1. člen

(splošna določba)

(1) Ta uredba določa obrtne dejavnosti in obrti podobne dejavnosti.
(2) Ta uredba določa tudi obrtne dejavnosti, za opravljanje katerih je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost.
(3) S to uredbo se določajo tudi storitvene dejavnosti, pri katerih se lahko osebam, katerim se opravi storitev zaradi zaokrožitve ali dopolnitve dejavnosti, opravi prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev.

2. člen

(dejavnosti)

Dejavnosti, ki se v skladu z značilnostmi, opredeljenimi v 5. členu Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2 in 102/07), lahko opravljajo kot obrtne dejavnosti ali obrti podobne dejavnosti, so v tej uredbi določene v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti na ravni podrazredov iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07).več v Uradnem listu št.18/2008