Maribor, 16.10.2018

Posamezniki se za ustanovitev društva odločijo predvsem zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo je javno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, kjer ustanovitelji sami določijo namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja. Preostale odločitve oziroma odločitve o upravljanja društva pa neposredno in posredno sprejemajo člani društva.

Za ustanovitev društva najmanj tri osebe

Za ustanovitev društva se lahko odločijo najmanj tri poslovno sposobne fizične oziroma pravne osebe. Pri tem pa velja, da gospodarske družbe ne morejo ustanoviti društva, če ima to društvo v temeljnem aktu določeno isto dejavnost, ki jo opravlja tudi gospodarska družba.

Po Zakonu o društvih (ZDru-1) namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. V skladu z zakonom presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev. Pri tem velja, da društvo dobičkov ne deli med člane.

Ime društva mora biti v slovenščini, razlikovati pa se mora od imen drugih društev in ne sme biti zavajajoče ali žaljivo.

Zastopnik društva zahtevo za ustanovitev društva poda pri upravni enoti, kjer ima društvo sedežUpravna enota o zahtevi za registracijo društva odločit v roku 30 dni od njenega prejema.

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve mora zastopnik društva vlogi za ustanovitev društva priložiti:

  • zapisnik ustanovnega zbora, iz katerega so razvidni sklepi o ustanovitvi društva, izvolitvi temeljnega akta in izvolitvi zastopnika društva,

  • en izvod temeljnega akta društva,

  • seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča) in njihovimi lastnoročnimi podpisi,

  • naslov sedeža društva,

  • podatke o zastopniku društva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča),

  • podatke o nepridobitnih dejavnostih društva in predlog za glavno nepridobitno dejavnost.

Za ustanovitev društva se plača upravna taksa v višini 31,72 evra.

Tudi društva morajo voditi poslovne knjige

Splošno pravilo, ki ga določa Zakon o društvih (ZDru-1), je, da morajo društva voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Kljub temu pa v določenih primerih društva lahko vodijo enostavno knjigovodstvo. Slednjega lahko društva vodijo sama, v nasprotnem primeru pa morajo najeti računovodski servis.

Ustanovitev društva je opravljena – kaj sledi?

Po uspešni ustanovitvi društva lahko takoj pričnete opravljati izbrane dejavnosti. Prav tako lahko začnete pridobivati nove člane in sredstva za nemoteno delovanje društva.

Z drugimi društvi in neprofitnimi organizacijami se lahko društvo poveže v že obstoječe zveze društev. Če pa društvo izpolnjuje pogoje, ki jih določata zakon in ministrstvo, pa lahko po dveh letih delovanja zaprosi za status društva v javnem interesu.

Društvo za svoje poslovanje odgovarja z vsem svojim premoženje. Premoženje sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, darili in volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih virov.

Vir: Data d.o.o.

Za pomoč pri otvoritvi društva smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21