Maribor, 28.09.2018

Posebne oblike zaposlitve – samozaposlitev – s.p.

Odločili ste se za ustanovitev s.p., saj želite na svoje, uresničiti svojo podjetniško idejo in se preizkusiti pri poslovanju kot samostojni podjetnik.

Pred registracijo s.p.:

 • Pridobite informacije o podjetništvu na brezplačnih in plačljivih izobraževanjih.

 • Preglejte zakonodajo (predvsem preberite Zakon o gospodarskih družbah in tiste zakone, ki opredeljujejo vašo dejavnost).

 • Odločite se za podjetniško svetovanje.

 • Preverite ali so na voljo evropska sredstva ali ugodni krediti za podjetja.

 • Preverite, ali ustrezate pogojem za oprostitev polovice prispevkov delodajalca v prvem letu poslovanja in 30 odstotkov prispevkov delodajalca v drugem letu poslovanja.

 • Pokličite VEM točko in se naročite za registracijo s.p.

Kako odpreti s.p.?

Ustanovitev s.p. je sicer enostaven postopek, a to ne pomeni, da nima bodoči samostojni podjetnik nobenih obveznosti pred, med in po registraciji s.p.

Na vsako pot se je dobro odpraviti pripravljen, tudi na podjetniško. Biti dobro pripravljen, pa pomeni poznati odgovore na vsa naslednja vprašanja, še preden se srečate z referentom na VEM točki. Na katera vprašanja morate poznati odgovore:

 • Kakšno bo ime podjetja?

 • Kje bo sedež podjetja in kje poslovni prostor?

 • Kaj bo moja dejavnost in kako jo registrirati? Kakšni so pogoji za opravljanje dejavnosti?

 • Kakšen je postopek registracije in kje ga lahko opravim?

 • Ali potrebujem računovodstvo? Ali si bom poslovne knjige vodil sam?

 • Ali moram biti zavezanec za DDV?

Pogoj za ustanovitev s.p.

Posameznik se lahko odloči za ustanovitev s.p., v kolikor ni davčni dolžnik oziroma ni na seznamu davčnih neplačnikov na Finančnem uradu Republike Slovenije –  FURS.

Za registracijo s.p. se ne morejo odločiti osebe, ki so:

 1. bile pravnomočno obsojene na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in so vpisane v kazensko evidenco Ministrstva za pravosodje, ta omejitev pa se izteče po petih letih od pravnomočne sodbe oziroma ob izbrisu iz kazenske evidence;

 2. bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali so še javno objavljene na seznamu davčnih neplačnikov. Omejitev preteče, ko davčni organ izda potrdilo, da so vse obveznosti izpolnjene, potrdilo pa ne sme biti starejše od 15 dni;

 3. bile z več kot 25 odstotki udeležene v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecih na katerem od že omenjenih seznamov, tudi zanje pa se omejitev izteče z izdajo potrdila davčnega organa o izpolnitvi obveznosti zadnjih 15 dneh;

 4. v zadnjih treh letih prejele pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat z izrekom globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno, omejitev pa preteče v treh letih od pravnomočnosti odločbe ali sodbe;

 5. bile neposredno z več kot 50 odstotki udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije; omejitev se izteče po enem letu od izbrisa.

Omejitve v zvezi s kazensko evidenco ali delovnopravno zakonodajo bo po uradni dolžnosti preveril notar ali registrski organ (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – Ajpes), omejitve iz 2., 3., in 5. točke pa se bodo preverjale avtomatično v sistemu e-VEM ob registraciji s.p.

Izobrazba ni pogoj za ustanovitev s.p., je pa večkrat pogoj za opravljanje posameznih dejavnosti v okviru podjetja, morda pa boste potrebovali tudi obrtno dovoljenje. Vlogo za obrtno dovoljenje lahko sicer oddate šele, ko ste že registrirali s.p.

Postopek za ustanovitev s.p.

Pri postopku za ustanovitev s.p. na VEM točki, referent VEM točke za bodočega podjetnika pripravi obrazce za:

 • Prijava za vpis samostojnega podjetnika – Ajpes obrazec.

 • Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika – FURS obrazec.

 • Prijava v obvezna socialna zavarovanja – M1 obrazec.

Odprtje s.p. za polovični delovni čas

V kolikor se za registracijo s.p. odloči oseba, ki je v drugem podjetju oziroma pri drugem delodajalcu zaposlena za polovični delovni čas (20 ur/teden) oziroma manj od polnega delovnega časa, mora tak podjetnik razliko do polnega zavarovanja (40 ur) plačati kot samostojni podjetnik. Torej ima plačanih 20 ur prispevkov kot zaposlena oseba, 20 ur oziroma preostanek ur pa kot samostojni podjetnik.

Katere dokumente potrebujete za odprtje s.p.?

Za sam postopek registracije s.p. oziroma za ustanovitev s.p. potrebujete:

Vir: Data d.o.o.

Za pomoč in registracijo smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21