KAJ MI PROGRAM PONUJA?

Delujoča podjetja lahko koristijo subvencije v višini do 50 % neto vrednosti upravičenih stroškov svetovanja, vendar največ do 4.000,00 EUR v obdobju trajanja pogodbe.

Potencialni podjetniki lahko koristijo subvencije v višini do 100 % vrednosti upravičenih stroškov svetovanja, vendar največ do 1.500,00 EUR v obdobju trajanja pogodbe, pod pogojem, da se v roku 12 mesecev samozaposli oz. v samostojni dejavnosti odpre vsaj eno novo delovno mesto .

KATERI SO UPRAVIČENI STROŠKI ZA SUBVENCIJO ?

  • stroški svetovanja s področja poslovnih funkcij podjetja
  • stroški svetovanja pri pripravi razvojnih programov, projektov in poslovnih načrtov
  • stroški svetovanja glede primernosti izbrane statusne oblike podjetja.

P1 – Pogodba o vključitvi za delujoča podjetja

Delujoče podjetje, ki želi koristiti subvencijo za zunanje svetovalne storitve, pri vstopni točki VEM (LPC) podpiše pogodbo o vključitvi v program. Pred sklenitvijo pogodbe o vključitvi v program podjetje s svetovalcem-organizatorjem preveri izpolnjevanje kriterijev za vključitev delujočega podjetja v program.

Svetovalec-organizator je dolžan v prisotnosti svetovanca preveriti vpis podjetja v ustrezen register in izpolnjevanje kriterijev za vključitev v program. Svetovanec pa ob podpisu pogodbe o vključitvi podpiše tudi izjavo zakonitega zastopnika o izpolnjevanju kriterijev za vključitev v program.

V primeru, da je ugotovljeno očitno namerno podajanje neresničnih podatkov in zavajanje s strani svetovanca, se takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju onemogoči sodelovanje na javnih razpisih za obdobje 5 let, kot je določeno v shemi »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013, majhna in srednje velika podjetja (št. BE02-5715334-2007)«. V primeru, da je ugotovljeno, da se sredstva porabljajo nenamensko, JAPTI prekine izplačevanje sredstev in/ali odstopi od pogodbe o vključitvi ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki so obračunane od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.