Podjetja in podjetniki, ki zaposlujete, torej delodajalci morate do 31.12.2013 DURSU oddati kontrolne podatke o vzdrževanih družinskih članih, za katere vaši zaposleni uveljavljajo davčno olajšavo v letu 2013.

Pri tem boste potrebovali naslednje podatke o družinskem članu:

  • ime in priimek,
  • davčna številka,
  • obdobje uveljavljanje olajšave,
  • status (npr. otrok do 18. leta starosti, otrok od 18. do 26. leta starosti, ki se neprekinjeno izobražuje itd.).

V primeru da se ne oddajo podatki o vzdrževanih družinskih članih, zaposleni na informativnem izračunu letne dohodnine ne bodo imeli prikazanih oz. upoštevanih teh olajšav. To lahko sicer z ugovorom uredijo naknadno, vendar se posledično podaljšajo roki za vračilo (ali plačilo) dohodnine.

Pojasnilo DURS, št.: 4210-11353/2012-3 01-610-02, 28. 1. 2013

Zavezanka vprašuje, če lahko otroka, ki ima status študenta, uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana, ker je s sošolci ustanovil podjetje in je v njem solastnik. V nadaljevanju pojasnjujemo:
Otroka, ki ima status študenta in je solastnik podjetja se lahko uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana, saj samo lastništvo podjetja ne pomeni opravljanja dejavnosti. Seveda pa morajo biti izpolnjeni tudi ostali pogoji po tretjem odstavku 115. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št, 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12).*

* Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se šteje tudi otrok do 26. leta starosti, če:

– neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,

– ni zaposlen,

– ne opravlja dejavnosti, in

– nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona.

Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po tem zakonu, razen družinske pokojnine, dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, štipendije in dohodki otroka, oproščeni plačila dohodnine po 22. in 29. členu tega zakona.

Za vzdrževanega družinskega člana se šteje tudi otrok, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega stavka in je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in sicer največ za dobo šestih let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za dobo štirih let od dneva vpisa na podiplomski študij.

Vir:Durs